Hetuy± ekłnapańń±sa, ±rammaşe ekłnapańń±sa…pe… avigate ekłnapańń±sa.
41. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±…. (Sa˝khitta˝.) Hetuy± ekłnapańń±sa.
42. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ na-aby±kata˝ dhamma˝ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa˝khitta˝.) Hetuy± aµµhacatt±l˛sa. (Sabbattha vitth±ro.)

2-2. Vedan±ttika-vip±kattika˝

43. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ navip±ka˝ dhamma˝ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa˝khitta˝.)
Hetuy± ekłnapańń±sa…pe… avigate ekłnapańń±sa. (Sa˝khitta˝.)

3-1. Vip±kattika-kusalattika˝

44. Navip±ka˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… navip±kadhammadhamma˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca….
Nanevavip±kanavip±kadhammadhamma˝ na-aby±kata˝ dhamma˝ paµicca….

4-1. Up±dinnattika-kusalattika˝

45. Na-up±dinnup±d±niya˝ nakusala˝ [ito paµµh±ya y±va ajjhatt±rammaşattik± sabbapotthakesu akusal±by±katapad±ni na dissanti, vedan±ttika sanidassanattikesu viya nanu tehipi bhavitabba˝] dhamma˝ paµicca…pe… na-anup±dinnup±d±niya˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-anup±dinna-anup±d±niya˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….

5-1. Sa˝kiliµµhattika-kusalattika˝

46. Nasa˝kiliµµhasa˝kilesika˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-asa˝kiliµµhasa˝kilesika˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-asa˝kiliµµha-asa˝kilesika˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….

6-21-1. Vitakk±dittik±ni-kusalattika˝

47. Nasavitakkasavic±ra˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-avitakkavic±ramatta˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-avitakka-avic±ra˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
48. Nap˛tisahagata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasukhasahagata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-upekkh±sahagata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
49. Nadassanena pah±tabba˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nabh±van±ya pah±tabba˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabba˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
50. Nadassanena pah±tabbahetuka˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nabh±van±ya pah±tabbahetuka˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
51. Na-±cayag±mi˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-apacayag±mi˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nanev±cayag±min±pacayag±mi˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
52. Nasekkha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-asekkha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nanev±sekkhan±sekkha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
53. Naparitta˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… namahaggata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-appam±şa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
54. Naparitt±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… namahaggat±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-appam±ş±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
55. Nah˛na˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… namajjhima˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… napaş˛ta˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
56. Namicchattaniyata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasammattaniyata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-aniyata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
57. Namagg±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… namaggahetuka˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… namagg±dhipati˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
58. Na-anuppanna˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-upp±di˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
59. Na-at˛ta˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-an±gata˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
60. Na-at˛t±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… na-an±gat±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… napaccuppann±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
61. Na-ajjhatta˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nabahiddh± nakusala˝ dhamma˝ paµicca….
62. Na-ajjhatt±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca…pe… nabahiddh±rammaşa˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca….

22-1. Sanidassanattika-kusalattika˝

63. Nasanidassanasappaµigha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca na-anidassanasappaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca na-anidassana-appaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… cha.
Na-anidassanasappaµigha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca na-anidassanasappaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca na-anidassana-appaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… cha.
Na-anidassana-appaµigha˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca na-anidassana-appaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Nasanidassanasappaµigha˝ nakusalańca na-anidassana-appaµigha˝ nakusalańca dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Na-anidassanasappaµigha˝ nakusalańca na-anidassana-appaµigha˝ nakusalańca dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… cha (sa˝khitta˝). Hetuy± ti˝sa, ±rammaşe nava…pe… avigate ti˝sa. (Sabbattha vitth±ro.)
64. Nasanidassanasappaµigha˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± ti˝sa, ±rammaşe nava…pe… avigate ti˝sa. (Sabbattha vitth±ro.)
65. Nasanidassanasappaµigha˝ na-aby±kata˝ dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± Nava (sabbattha nava.)

22-2-21. Sanidassanattika-vedan±dittik±ni

66. Nasanidassanasappaµigha˝ nasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ dhamma˝ paµicca… hetuy± ti˝sa.
Nasanidassanasappaµigha˝ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta˝ dhamma˝ paµicca… hetuy± ti˝sa.
Nasanidassanasappaµigha˝ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ dhamma˝ paµicca… hetuy± ti˝sa.
67. Nasanidassanasappaµigha˝ navip±ka˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ navip±kadhammadhamma˝ paµicca… hetuy± ti˝sa.
Nasanidassanasappaµigha˝ nanevavip±kanavip±kadhammadhamma˝ paµicca… hetuy± nava.
68. Nasanidassanasappaµigha˝ na-up±dinnup±d±niya˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nasanidassanasappaµigha˝ na-anup±dinnup±d±niya˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nasanidassanasappaµigha˝ anup±dinna-anup±d±niya˝ dhamma˝ paµicca… hetuy± ti˝sa.
69. Nasanidassanasappaµigha˝ nasa˝kiliµµhasa˝kilesika˝ dhamma˝ paµicca… hetuy± ti˝sa.
Nasanidassanasappaµigha˝ na-asa˝kiliµµhasa˝kilesika˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nasanidassanasappaµigha˝ na-asa˝kiliµµha-asa˝kilesika˝ dhamma˝ paµicca… hetuy± ti˝sa.
70. Nasanidassanasappaµigha˝ nasavitakkasavic±ra˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nasanidassanasappaµigha˝ na-avitakkavic±ramatta˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ na-avitakka-avic±ra˝ dhamma˝ paµicca…pe….
71. Nasanidassanasappaµigha˝ nap˛tisahagata˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ nasukhasahagata˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-upekkh±sahagata˝ dhamma˝ paµicca….
72. Nasanidassanasappaµigha˝ nadassanena pah±tabba˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ nabh±van±ya pah±tabba˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabba˝ dhamma˝ paµicca….
73. Nasanidassanasappaµigha˝ nadassanena pah±tabbahetuka˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ nabh±van±ya pah±tabbahetuka˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka˝ dhamma˝ paµicca….
74. Nasanidassanasappaµigha˝ na-±cayag±mi˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-apacayag±mi˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ nanev±cayag±min±pacayag±mi˝ dhamma˝ paµicca….
75. Nasanidassanasappaµigha˝ nasekkha˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-asekkha˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ nanevasekkhan±sekkha˝ dhamma˝ paµicca…pe….
76. Nasanidassanasappaµigha˝ naparitta˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ namahaggata˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-appam±şa˝ dhamma˝ paµicca….
77. Nasanidassanasappaµigha˝ naparitt±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe… sanidassanasappaµigha˝ namahaggat±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-appam±ş±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca….
78. Nasanidassanasappaµigha˝ nah˛na˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ namajjhima˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ napaş˛ta˝ dhamma˝ paµicca….
79. Nasanidassanasappaµigha˝ namicchattaniyata˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ nasammattaniyata˝ dhamma˝ paµicca….
Nasanidassanasappaµigha˝ na-aniyata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
80. Nasanidassanasappaµigha˝ namagg±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ namaggahetuka˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ namagg±dhipati˝ dhamma˝ paµicca….
81. Nasanidassanasappaµigha˝ na-anuppanna˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-upp±di˝ dhamma˝ paµicca….
82. Nasanidassanasappaµigha˝ na-at˛ta˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-an±gata˝ dhamma˝ paµicca….
83. Nasanidassanasappaµigha˝ na-at˛t±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ na-an±gat±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ napaccuppann±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca….
84. Nasanidassanasappaµigha˝ na-ajjhatta˝ dhamma˝ paµicca…pe… nasanidassanasappaµigha˝ nabahiddh± dhamma˝ paµicca….
85. Nasanidassanasappaµigha˝ na-ajjhatt±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho na-ajjhatt±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha˝ na-ajjhatt±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca na-anidassanasappaµigho na-ajjhatt±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± ti˝sa…pe… avigate ti˝sa. (Sabbattha vitth±ro.)
86. Nasanidassanasappaµigha˝ nabahiddh±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho nabahiddh±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha˝ nabahiddh±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca na-anidassanasappaµigho nabahiddh±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha˝ nabahiddh±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca na-anidassana-appaµigho nabahiddh±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±…pe… cha.
Na-anidassanasappaµigha˝ nabahiddh±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca na-anidassanasappaµigho nabahiddh±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Na-anidassana-appaµigha˝ nabahiddh±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca na-anidassana-appaµigho nabahiddh±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Nasanidassanasappaµigha˝ nabahiddh±rammaşańca na-anidassana-appaµigha˝ nabahiddh±rammaşańca dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho nabahiddh±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Na-anidassanasappaµigha˝ nabahiddh±rammaşańca na-anidassana-appaµigha˝ nabahiddh±rammaşańca dhamma˝ paµicca nasanidassanasappaµigho nabahiddh±rammaşo dhammo uppajjati hetupaccay±… cha. (Sa˝khitta˝.)
Hetuy± ti˝sa, ±rammaşe nava…pe… avigate ti˝sa.
(Sahaj±tav±repi paccayav±repi nissayav±repi sa˝saµµhav±repi sampayuttav±repi pańh±v±repi vitth±ro.)

Dhammapaccan˛ye tikatikapaµµh±na˝ niµµhita˝.