Dhammapaccan²ye tikatikapaµµh±na½

1-1. Kusalattika-vedan±ttika½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

1. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
2. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
3. Na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (6)
4. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay± Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
5. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-aby±kato nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
6. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-akusala½ nasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-akusalo nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nati½sa, ±rammaŗe catuv²sa…pe… avigate ek³nati½sa. (Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi vitth±ro.)

Dukkh±yavedan±yasampayuttapada½

Hetupaccayo

7. Nakusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-aby±kato nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto ca na-aby±kato nadukkh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nakusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto ca na-akusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Na-akusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Na-aby±kata½ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-aby±kato nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Nakusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nadukkh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Na-akusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ nadukkh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Nakusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayuttańca na-akusala½ nadukkh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nati½sa…pe… avigate ek³nati½sa. (Sabbattha vitth±retabba½.)

Tatiyapada½

Hetupaccayo

8. Nakusala½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nakusalo na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Na-akusala½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-akusalo na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Na-aby±kata½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-aby±kato na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Nakusala½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Na-akusala½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-aby±kata½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Nakusala½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttańca na-akusala½ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttańca dhamma½ paµicca nakusalo na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nati½sa…pe… avigate ek³nati½sa. (Sabbattha vitth±ro.)

1-2. Kusalattika-vip±kattika½

9. Nakusala½ navip±ka½ dhamma½ paµicca nakusalo navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay± Nakusala½ navip±ka½ dhamma½ paµicca na-akusalo navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ navip±ka½ dhamma½ paµicca na-aby±kato navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ navip±ka½ dhamma½ paµicca nakusalo navip±ko ca na-aby±kato navip±ko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay± Nakusala½ navip±ka½ dhamma½ paµicca nakusalo navip±ko ca na-akusalo navip±ko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Na-akusala½ navip±ka½ dhamma½ paµicca na-akusalo navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Na-aby±kata½ navip±ka½ dhamma½ paµicca na-aby±kato navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Nakusala½ navip±kańca na-aby±kata½ navip±kańca dhamma½ paµicca nakusalo navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Na-akusala½ navip±kańca na-aby±kata½ navip±kańca dhamma½ paµicca nakusalo navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±… pańca.
Nakusala½ navip±kańca na-akusala½ navip±kańca dhamma½ paµicca nakusalo navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nati½sa…pe… avigate ek³nati½sa. (Sabbattha vitth±ro.)
10. Nakusala½ navip±kadhammadhamma½ paµicca nakusalo navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ navip±kadhammadhamma½ paµicca na-akusalo navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ navip±kadhammadhamma½ paµicca nakusalo navip±kadhammadhammo ca na-akusalo navip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)