Dhammapaccan˛ye dukatikapaµµh±na˝

1-1. Hetuduka-kusalattika˝

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka˝

Hetupaccayo

1. Nahetu˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±– nahetu˝ akusala˝ aby±kata˝ eka˝ khandha˝ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca rłpa˝. Nahetu˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nanahetu˝ nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±– nahetł akusale aby±kate khandhe paµicca hetł. Nahetu˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nanahetu˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nanahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu˝ nakusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetu˝ nakusalańca nanahetu˝ nakusalańca dhamma˝ paµicca nahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ nakusalańca nanahetu˝ nakusalańca dhamma˝ paµicca nanahetu nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ nakusalańca nanahetu˝ nakusalańca dhamma˝ paµicca nahetu nakusalo ca nanahetu nakusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa˝khitta˝.)
2. Hetuy± nava…pe… avigate nava.
Nahetuy± dve.
(Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi sabbattha vitth±ro.)

Hetu-±rammaşapaccay±

3. Nanahetu nakusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa ca nanahetussa nakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)
Nahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa ±rammaşapaccayena paccayo. (Sa˝khitta˝.)
4. Hetuy± t˛şi, ±rammaşe nava…pe… avigate nava. (Pańh±v±ra˝ eva˝ vitth±retabba˝).
5. Nahetu˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±– nahetu˝ kusala˝ aby±kata˝ eka˝ khandha˝ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca rłpa˝…pe… dve khandhe…pe… nahetu˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nanahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±– nahetł kusale aby±kate khandhe paµicca hetł. Nahetu˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-akusalo ca nanahetu na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nanahetu˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nanahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu˝ na-akusala˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-akusalo ca nanahetu na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetu˝ na-akusalańca nanahetu˝ na-akusalańca dhamma˝ paµicca nahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ na-akusalańca nanahetu˝ na-akusalańca dhamma˝ paµicca nanahetu na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± Nahetu˝ na-akusalańca nanahetu˝ na-akusalańca dhamma˝ paµicca nahetu na-akusalo ca nanahetu na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa˝khitta˝).
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)
6. Nahetu˝ na-aby±kata˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±– kusal±kusala˝ nahetu˝ eka˝ khandha˝ paµicca tayo khandh±, tayo khandhe paµicca eko khandho. Nahetu˝ na-aby±kata˝ dhamma˝ paµicca nanahetu na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ na-aby±kata˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-aby±kato ca nanahetu na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nanahetu˝ na-aby±kata˝ dhamma˝ paµicca nanahetu na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t˛şi.
Nahetu˝ na-aby±katańca nanahetu˝ na-aby±katańca dhamma˝ paµicca nahetu na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ na-aby±katańca nanahetu˝ na-aby±katańca dhamma˝ paµicca nanahetu na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ na-aby±katańca nanahetu˝ na-aby±katańca dhamma˝ paµicca nahetu na-aby±kato ca nanahetu na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa˝khitta˝.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

1-2 Hetuduka-vedan±ttika˝

7. Nahetu˝ nasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ dhamma˝ paµicca nahetu nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ nasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ dhamma˝ paµicca nanahetu nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa˝khitta˝.)
Hetuy± nava. (Sabbattha nava.)
8. Nahetu˝ nadukkh±ya vedan±ya sampayutta˝ dhamma˝ paµicca nahetu nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa˝khitta˝.)
Hetuy± nava. (Sabbattha nava.)
9. Nahetu˝ na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa˝khitta˝.)
Hetuy± nava. (Sabbattha nava.)

1-3-9. Hetuduka-vip±k±dittik±ni

10. Nahetu˝ navip±ka˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ navip±kadhammadhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nanevavip±kanavip±kadhammadhamma˝ paµicca…pe….
11. Nahetu˝ na-up±dinnup±d±niya˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-anup±dinnup±d±niya˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-anup±dinna-anup±d±niya˝ dhamma˝ paµicca…pe….
12. Nahetu˝ nasa˝kiliµµhasa˝kilesika˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-asa˝kiliµµhasa˝kilesika˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-asa˝kiliµµha-asa˝kilesika˝ dhamma˝ paµicca…pe….
13. Nahetu˝ nasavitakkasavic±ra˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-avitakkavic±ramatta˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-avitakka-avic±ra˝ dhamma˝ paµicca…pe….
14. Nahetu˝ nap˛tisahagata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nasukhasahagata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-upekkh±sahagata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
15. Nahetu˝ nadassanena pah±tabba˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nabh±van±ya pah±tabba˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabba˝ dhamma˝ paµicca…pe….
16. Nahetu˝ nadassanena pah±tabbahetuka˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nabh±van±ya pah±tabbahetuka˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka˝ dhamma˝ paµicca…pe….

1-10-21. Hetuduka-±cayag±m±dittik±ni

17. Nahetu˝ na-±cayag±mi˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-apacayag±mi˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ naneva-±cayag±mi˝ n±pacayag±mi˝ dhamma˝ paµicca…pe….
18. Nahetu˝ nasekkha˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-asekkha˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nanevasekkhan±sekkha˝ dhamma˝ paµicca…pe….
19. Nahetu˝ naparitta˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ namahaggata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-appam±şa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
20. Nahetu˝ naparitt±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ namahaggat±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-appam±ş±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
21. Nahetu˝ nah˛na˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ namajjhima˝ dhamma˝ paµicca …pe….
Nahetu˝ napaş˛ta˝ dhamma˝ paµicca…pe….
22. Nahetu˝ namicchattaniyata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nasammattaniyata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-aniyata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
23. Nahetu˝ namagg±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ namaggahetuka˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ namagg±dhipati˝ dhamma˝ paµicca…pe….
24. Nahetu˝ na-anuppanna˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-upp±di˝ dhamma˝ paµicca…pe….
25. Nahetu˝ na-at˛ta˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-an±gata˝ dhamma˝ paµicca…pe….
26. Nahetu˝ na-at˛t±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ na-an±gat±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ napaccuppann±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
27. Nahetu˝ na-ajjhatta˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nabahiddh± dhamma˝ paµicca…pe….
28. Nahetu˝ na-ajjhatt±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….
Nahetu˝ nabahiddh±rammaşa˝ dhamma˝ paµicca…pe….

1-22. Hetuduka-sanidassanattika˝

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka˝

Hetupaccayo

29. Nahetu˝ nasanidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nahetu nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ nasanidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nanahetu nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ nasanidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nahetu nasanidassanasappaµigho ca nanahetu nasanidassanasappaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nanahetu˝ nasanidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nanahetu nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu˝ nasanidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nahetu nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu˝ nasanidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nahetu nasanidassanasappaµigho ca nanahetu nasanidassanasappaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetu˝ nasanidassanasappaµighańca nanahetu˝ nasanidassanasappaµighańca dhamma˝ paµicca nahetu nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ nasanidassanasappaµighańca nanahetu˝ nasanidassanasappaµighańca dhamma˝ paµicca nanahetu nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ nasanidassanasappaµighańca nanahetu˝ nasanidassanasappaµighańca dhamma˝ paµicca nahetu nasanidassanasappaµigho ca nanahetu nasanidassanasappaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa˝khitta˝.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)
30. Nahetu˝ na-anidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ na-anidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nanahetu na-anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu˝ na-anidassanasappaµigha˝ dhamma˝ paµicca nahetu na-anidassanasappaµigho ca nanahetu na-anidassanasappaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)