Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

21. Saññojaniyaduka½

35. Nasaññojaniya½ dhamma½ paµicca nasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojaniya½ dhamma½ paµicca na-asaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojaniya½ dhamma½ paµicca nasaññojaniyo ca na-asaññojaniyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Na-asaññojaniya½ dhamma½ paµicca na-asaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nasaññojaniyañca na-asaññojaniyañca dhamma½ paµicca na-asaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitth±ro.)

22. Saññojanasampayuttaduka½

36. Nasaññojanasampayutta½ dhamma½ paµicca nasaññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanasampayutta½ dhamma½ paµicca nasaññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanasampayutta½ dhamma½ paµicca nasaññojanasampayutto ca nasaññojanavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nasaññojanavippayutta½ dhamma½ paµicca nasaññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanavippayutta½ dhamma½ paµicca nasaññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanavippayutta½ dhamma½ paµicca nasaññojanasampayutto ca nasaññojanavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nasaññojanasampayuttañca nasaññojanavippayuttañca dhamma½ paµicca nasaññojanasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanasampayuttañca nasaññojanavippayuttañca dhamma½ paµicca nasaññojanavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay± Nasaññojanasampayuttañca nasaññojanavippayuttañca dhamma½ paµicca nasaññojanasampayutto ca nasaññojanavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava, ±rammaºe cha…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

23. Saññojanasaññojaniyaduka½

37. Nasaññojanañceva na-asaññojaniyañca dhamma½ paµicca nasaññojano ceva na-asaññojaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanañceva na-asaññojaniyañca dhamma½ paµicca na-asaññojaniyo ceva nano-asaññojano ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanañceva na-asaññojaniyañca dhamma½ paµicca nasaññojano ceva na-asaññojaniyo ca na-asaññojaniyo ceva nano ca saññojano ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Na-asaññojaniyañceva nano ca saññojana½ dhamma½ paµicca na-asaññojaniyo ceva nano ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nasaññojanañceva na-asaññojaniyañca na-asaññojaniyañceva nanosaññojanañca dhamma½ paµicca nasaññojano ceva na-asaññojaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro

24. Saññojanasaññojanasampayuttaduka½

38. Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca dhamma½ paµicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca dhamma½ paµicca nasaññojanavippayutto ceva nanosaññojano ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca dhamma½ paµicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca nasaññojanavippayutto ceva nano ca saññojano ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojana½ dhamma½ paµicca nasaññojanavippayutto ceva nano ca saññojano dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojana½ dhamma½ paµicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojana½ dhamma½ paµicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca nasaññojanavippayutto ceva nano ca saññojano ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nasaññojanañceva nasaññojanavippayuttañca nasaññojanavippayuttañceva nano ca saññojanañca dhamma½ paµicca nasaññojano ceva nasaññojanavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

25. Saññojanavippayuttasaññojaniyaduka½

39. Saññojanavippayutta½ nasaññojaniya½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto nasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Saññojanavippayutta½ nasaññojaniya½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto na-asaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Saññojanavippayutta½ nasaññojaniya½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto nasaññojaniyo ca saññojanavippayutto na-asaññojaniyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Saññojanavippayutta½ na-asaññojaniya½ dhamma½ paµicca saññojanavippayutto na-asaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Saññojanavippayutto nasaññojaniyañca saññojanavippayutta½ na-asaññojaniyañca dhamma½ paµicca saññojanavippayutto na-asaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha vitth±ro.)

Saññojanagocchaka½ niµµhita½.

26. Ganthaduka½

40. Nogantha½ dhamma½ paµicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nogantha½ dhamma½ paµicca nanogantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nogantha½ dhamma½ paµicca nogantho ca nanogantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nanogantha½ dhamma½ paµicca nanogantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanogantha½ dhamma½ paµicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanogantha½ dhamma½ paµicca nogantho ca nanogantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Noganthañca nanoganthañca dhamma½ paµicca nogantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Noganthañca nanoganthañca dhamma½ paµicca nanogantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Noganthañca nanoganthañca dhamma½ paµicca nogantho ca nanogantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha nava.)

27. Ganthaniyaduka½

41. Naganthaniya½ dhamma½ paµicca naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthaniya½ dhamma½ paµicca na-aganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthaniya½ dhamma½ paµicca naganthaniyo ca na-aganthaniyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Na-aganthaniya½ dhamma½ paµicca na-aganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Naganthaniyañca na-aganthaniyañca dhamma½ paµicca na-aganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± pañca…pe… avigate pañca. (Sabbattha pañca.)

28. Ganthasampayuttaduka½

42. Naganthasampayutta½ dhamma½ paµicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthasampayutta½ dhamma½ paµicca naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthasampayutta½ dhamma½ paµicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Naganthavippayutta½ dhamma½ paµicca naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthavippayutta½ dhamma½ paµicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthavippayutta½ dhamma½ paµicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhamma½ paµicca naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhamma½ paµicca naganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthasampayuttañca naganthavippayuttañca dhamma½ paµicca naganthasampayutto ca naganthavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava, ±rammaºe cha, adhipatiy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

29. Ganthaganthaniyaduka½

43. Naganthañceva na-aganthaniyañca dhamma½ paµicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthañceva na-aganthaniyañca dhamma½ paµicca na-aganthaniyo ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthañceva na-aganthaniyañca dhamma½ paµicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca na-aganthaniyo ceva nano ca gantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Na-aganthaniyañceva nano ca gantha½ dhamma½ paµicca na-aganthaniyo ceva nanogantho ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aganthaniyañceva nano ca gantha½ dhamma½ paµicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aganthaniyañceva nano ca gantha½ dhamma½ paµicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca na-aganthaniyo ceva nano ca gantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Naganthañceva na-aganthaniyañca na-aganthaniyañceva nano ca ganthañca dhamma½ paµicca nagantho ceva na-aganthaniyo ca dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

30. Ganthaganthasampayuttaduka½

44. Naganthañceva naganthavippayuttañca dhamma½ paµicca nagantho ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthañceva naganthavippayuttañca dhamma½ paµicca naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthañceva naganthavippayuttañca dhamma½ paµicca nagantho ceva naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Naganthavippayuttañceva nano ca gantha½ dhamma½ paµicca naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthavippayuttañceva nano ca gantha½ dhamma½ paµicca nagantho ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthavippayuttañceva nano ca gantha½ dhamma½ paµicca nagantho ceva naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Naganthañceva naganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva nano ca ganthañca dhamma½ paµicca nagantho ceva naganthavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthañceva naganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva nano ca ganthañca dhamma½ paµicca naganthavippayutto ceva nano ca gantho dhammo uppajjati hetupaccay±. Naganthañceva naganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva nano ca ganthañca dhamma½ paµicca nagantho ceva naganthavippayutto ca naganthavippayutto ceva nano ca gantho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

31. Ganthavippayuttaganthaniyaduka½

45. Ganthavippayutta½ naganthaniya½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto naganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Ganthavippayutta½ naganthaniya½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto na-aganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Ganthavippayutta½ naganthaniya½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto naganthaniyo ca ganthavippayutto na-aganthaniyo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)