1-14. Kusalattika-±savaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

1. Akusala½ ±sava½ dhamma½ paµicca akusalo ±savo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi pañh±v±repi sabbattha eka½).
2. Kusala½ no-±sava½ dhamma½ paµicca kusalo no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ no-±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ no-±sava½ dhamma½ paµicca kusalo no-±savo ca aby±kato no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Akusala½ no-±sava½ dhamma½ paµicca akusalo no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ no-±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ no-±savañca aby±kata½ no-±savañca dhamma½ paµicca aby±kato no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ no-±savañca aby±kata½ no-±savañca dhamma½ paµicca aby±kato no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)

¾rammaºapaccayo

3. Kusala½ no-±sava½ dhamma½ paµicca kusalo no-±savo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Akusala½ no-±sava½ dhamma½ paµicca akusalo no-±savo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Aby±kata½ no-±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato no-±savo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
4. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava…pe… novigate pañca (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).

Hetu-±rammaºapaccay±

5. Kusalo no-±savo dhammo kusalassa no-±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo no-±savo dhammo akusalassa no-±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato no-±savo dhammo aby±katassa no-±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Kusalo no-±savo dhammo kusalassa no-±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo (sa½khitta½).
6. Hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± dasa…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-15. Kusalattika-s±savaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

7. Kusala½ s±sava½ dhamma½ paµicca kusalo s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ s±sava½ dhamma½ paµicca akusalo s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ s±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ s±savañca aby±kata½ s±savañca dhamma½ paµicca aby±kato s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ s±savañca aby±kata½ s±savañca dhamma½ paµicca aby±kato s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
8. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± dve, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
9. Kusalo s±savo dhammo kusalassa s±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo s±savo dhammo akusalassa s±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato s±savo dhammo aby±katassa s±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± satta, ±rammaºe nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

An±savapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

10. Kusala½ an±sava½ dhamma½ paµicca kusalo an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ an±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
11. Hetuy± dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).

Hetu-±rammaºapaccay±di

12. Kusalo an±savo dhammo kusalassa an±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato an±savo dhammo aby±katassa an±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato an±savo dhammo aby±katassa an±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Aby±kato an±savo dhammo kusalassa an±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Kusalo an±savo dhammo kusalassa an±savassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Aby±kato an±savo dhammo aby±katassa an±savassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Aby±kato an±savo dhammo kusalassa an±savassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)
Kusalo an±savo dhammo aby±katassa an±savassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Aby±kato an±savo dhammo aby±katassa an±savassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
13. Hetuy± dve, ±rammaºe dve, adhipatiy± t²ºi, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye catt±ri…pe… avigate dve (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-16. Kusalattika-±savasampayuttaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

14. Akusala½ ±savasampayutta½ dhamma½ paµicca akusalo ±savasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±mammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi pañh±v±repi sabbattha eka½.)
15. Kusala½ ±savavippayutta½ dhamma½ paµicca kusalo ±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ ±savavippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ ±savavippayutta½ dhamma½ paµicca kusalo ±savavippayutto ca aby±kato ±savavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Akusala½ ±savavippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ ±savavippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ ±savavippayuttañca aby±kata½ ±savavippayuttañca dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ ±savavippayuttañca aby±kata½ ±savavippayuttañca dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
16. Hetuy± satta, ±rammaºe dve, adhipatiy± satta…pe… avigate satta (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
17. Kusalo ±savavippayutto dhammo kusalassa ±savavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo ±savavippayutto dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
18. Hetuy± pañca, ±rammaºe nava, adhipatiy± pañca…pe… avigate dasa (sa½khitta½.)
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

1-17. Kusalattika-±savas±savaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

19. Akusala½ ±savañceva s±savañca dhamma½ paµicca akusalo ±savo ceva s±savo ca dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi pañh±v±repi sabbattha eka½).
20. Kusala½ s±savañceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca kusalo s±savo ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ s±savañceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca akusalo s±savo ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ s±savañceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato s±savo ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ s±savañceva no ca ±savañca aby±kata½ s±savañceva no ca ±savañca dhamma½ paµicca aby±kato s±savo ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ s±savañceva no ca ±savañca aby±kata½ s±savañceva no ca ±savañca dhamma½ paµicca aby±kato s±savo ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
21. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)
22. Kusalo s±savo ceva no ca ±savo dhammo kusalassa s±savassa ceva no ca ±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo s±savo ceva no ca ±savo dhammo akusalassa s±savassa ceva no ca ±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato s±savo ceva no ca ±savo dhammo aby±katassa s±savassa ceva no ca ±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
23. Hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-18. Kusalattika-±sava-±savasampayuttaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

24. Akusala½ ±savañceva ±savasampayuttañca dhamma½ paµicca akusalo ±savo ceva ±savasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi pañh±v±repi sabbattha eka½).
25. Akusala½ ±savasampayuttañceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca akusalo ±savasampayutto ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi pañh±v±repi sabbattha eka½.)
26. Kusala½ ±savavippayutta½ s±sava½ dhamma½ paµicca kusalo ±savavippayutto s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ ±savavippayutta½ s±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ ±savavippayutta½ s±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ ±savavippayutta½ s±savañca aby±kata½ ±savavippayutta½ s±savañca dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ ±savavippayutta½ s±savañca aby±kata½ ±savavippayutta½ s±savañca dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
27. Hetuy± satta, ±rammaºe dve…pe… avigate satta (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
28. Kusalo ±savavippayutto s±savo dhammo kusalassa ±savavippayuttassa s±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo ±savavippayutto s±savo dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa s±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto s±savo dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa s±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
29. Hetuy± pañca, ±rammaºe nava, adhipatiy± catt±ri…pe… avigate dasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-19. Kusalattika-±savavippayuttas±savaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

30. Kusala½ ±savavippayutta½ an±sava½ dhamma½ paµicca kusalo ±savavippayutto an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ ±savavippayutta½ an±sava½ dhamma½ paµicca aby±kato ±savavippayutto an±savo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
31. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

Hetu-±rammaºapaccay±di

32. Kusalo ±savavippayutto an±savo dhammo kusalassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto an±savo dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto an±savo dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto an±savo dhammo kusalassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Kusalo ±savavippayutto an±savo dhammo kusalassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto an±savo dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto an±savo dhammo kusalassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Kusalo ±savavippayutto an±savo dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Aby±kato ±savavippayutto an±savo dhammo aby±katassa ±savavippayuttassa an±savassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
33. Hetuy± dve, ±rammaºe dve, adhipatiy± t²ºi, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye catt±ri…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Kusalattika-±savagocchaka½ niµµhita½.

1-20-54. Kusalattika-saññojan±diduk±ni

34. Akusala½ saññojana½ dhamma½ paµicca…pe… akusala½ gantha½… ogha½… yoga½… n²varaºa½….
Kusala½ nopar±m±sa½ dhamma½ paµicca kusalo nopar±m±so dhammo uppajjati hetupaccay±. (¾savagocchakasadisa½.) Diµµhi½ paµicca diµµhi na uppajjati.

Kusalattike cha gocchaka½ niµµhita½.