Hetupaccay± na-±rammaºe ekav²sa (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

243. Sanidassanasappaµigho nahetu dhammo anidassana-appaµighassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo (sa½khitta½).
¾rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te ekav²sa…pe… avigate pañcav²sa (sa½khitta½).
Nahetuy± pañcav²sa, na-±rammaºe ekav²sa (sa½khitta½).
¾rammaºapaccay± nahetuy± t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

Sanidassanasappaµighattikahetuduka½ niµµhita½.

1-2. Kusalattika-sahetukaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

244. Kusala½ sahetuka½ dhamma½ paµicca kusalo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ sahetuka½ dhamma½ paµicca akusalo sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ sahetuka½ dhamma½ paµicca aby±kato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
245. Hetuy± t²ºi…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi.
Hetupaccay± na-adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

Hetu-±rammaºapaccay±

246. Kusalo sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Akusalo sahetuko dhammo akusalassa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato sahetuko dhammo aby±katassa sahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Kusalo sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Kusalo sahetuko dhammo akusalassa sahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Kusalo sahetuko dhammo aby±katassa sahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
Akusalo sahetuko dhammo akusalassa sahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi. (3)
Aby±kato sahetuko dhammo aby±katassa sahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi. (3)
Kusalo sahetuko dhammo kusalassa sahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo (sa½khitta½).
247. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± satta, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye nava…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).

(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Ahetukapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

248. Akusala½ ahetuka½ dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ ahetuka½ dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ ahetukañca aby±kata½ ahetukañca dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ ahetuka½ dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
249. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe eka½, adhipatiy± eka½…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Nahetu-na-±rammaºapaccay±

Aby±kata½ ahetuka½ dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
Akusala½ ahetuka½ dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Aby±kata½ ahetuka½ dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Akusala½ ahetukañca aby±kata½ ahetukañca dhamma½ paµicca aby±kato ahetuko dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
250. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi…pe… novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

Hetu-±rammaºapaccay±di

251. Akusalo ahetuko dhammo aby±katassa ahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Akusalo ahetuko dhammo aby±katassa ahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Aby±kato ahetuko dhammo aby±katassa ahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Aby±kato ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Akusalo ahetuko dhammo aby±katassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)
Aby±kato ahetuko dhammo aby±katassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aby±kato ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe…. (2)
Akusalo ahetuko dhammo akusalassa ahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
252. Hetuy± eka½, ±rammaºe catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te t²ºi, aññamaññe eka½, nissaye catt±ri, upanissaye catt±ri (sa½khitta½).
Nahetuy± pañca, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe catt±ri (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

1-3. Kusalattika-hetusampayuttaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

253. Kusala½ hetusampayutta½ dhamma½ paµicca kusalo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ hetusampayutta½ dhamma½ paµicca akusalo hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ hetusampayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
254. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± t²ºi…pe… navippayutte t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

Hetu-±rammaºapaccay±

255. Kusalo hetusampayutto dhammo kusalassa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Akusalo hetusampayutto dhammo akusalassa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato hetusampayutto dhammo aby±katassa hetusampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Kusalo hetusampayutto dhammo kusalassa hetusampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo hetusampayutto dhammo akusalassa hetusampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato hetusampayutto dhammo aby±katassa hetusampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
256. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± satta, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te t²ºi, upanissaye nava…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Hetuvippayuttapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

257. Akusala½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ hetuvippayuttañca aby±kata½ hetuvippayuttañca dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
258. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe eka½, adhipatiy± eka½…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).

Nahetu-na-±rammaºapaccay±

259. Aby±kata½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
Akusala½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Aby±kata½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Akusala½ hetuvippayuttañca aby±kata½ hetuvippayuttañca dhamma½ paµicca aby±kato hetuvippayutto dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay± (sa½khitta½).
260. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi…pe… novigate t²ºi. (Sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

Hetu-±rammaºa-anantarapaccay±

261. Akusalo hetuvippayutto dhammo aby±katassa hetuvippayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Akusalo hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo Akusalo hetuvippayutto dhammo aby±katassa hetuvippayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Aby±kato hetuvippayutto dhammo aby±katassa hetuvippayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Aby±kato hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Akusalo hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Akusalo hetuvippayutto dhammo aby±katassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2)
Aby±kato hetuvippayutto dhammo aby±katassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Aby±kato hetuvippayutto dhammo akusalassa hetuvippayuttassa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (2) (Sa½khitta½.)
262. Hetuy± eka½, ±rammaºe catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te t²ºi, aññamaññe eka½, nissaye catt±ri, upanissaye catt±ri…pe… avigate catt±ri (sa½khitta½).