438. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… purej±te nava, ±sevane nava, kamme nava, ±h±re nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

439. Hetu½ sammattaniyata½ dhamma½ paµicca hetu sammattaniyato dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
440. Na-adhipatiy± cha, napurej±te nava, napacch±j±te nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± cha (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± cha (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-adhipatipaccay±

441. Hetu sammattaniyato dhammo hetussa sammattaniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu sammattaniyato dhammo hetussa sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu sammattaniyato dhammo nahetussa sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
442. Hetuy± t²ºi, adhipatiy± cha, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

443. Hetu sammattaniyato dhammo hetussa sammattaniyatassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
444. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Aniyatapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

445. Hetu½ aniyata½ dhamma½ paµicca hetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ aniyata½ dhamma½ paµicca nahetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ aniyatañca nahetu½ aniyatañca dhamma½ paµicca hetu aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
446. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… kamme nava, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-±rammaºapaccay±

447. Nahetu½ aniyata½ dhamma½ paµicca nahetu aniyato dhammo uppajjati nahetupaccay±. Nahetu½ aniyata½ dhamma½ paµicca hetu aniyato dhammo uppajjati nahetupaccay±. (2)
Hetu½ aniyata½ dhamma½ paµicca nahetu aniyato dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Nahetu½ aniyata½ dhamma½ paµicca nahetu aniyato dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Hetu½ aniyatañca nahetu½ aniyatañca dhamma½ paµicca nahetu aniyato dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
448. Nahetuy± dve, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

449. Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu aniyato dhammo nahetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu aniyato ca nahetu aniyato ca dhamm± hetussa aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
450. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Paccan²yuddh±ro

451. Hetu aniyato dhammo hetussa aniyatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
452. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Hetudukamicchattaniyatattika½ niµµhita½.

1-16. Hetuduka-magg±rammaºattika½

1. Magg±rammaºapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

453. Hetu½ magg±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu magg±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ magg±rammaºa½ dhamma½ paµicca nahetu magg±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ magg±rammaºañca nahetu½ magg±rammaºañca dhamma½ paµicca hetu magg±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
454. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetupaccayo

455. Nahetu½ magg±rammaºa½ dhamma½ paµicca nahetu magg±rammaºo dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
456. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, namagge eka½, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

457. Hetu magg±rammaºo dhammo hetussa magg±rammaºassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu magg±rammaºo dhammo hetussa magg±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu magg±rammaºo dhammo nahetussa magg±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu magg±rammaºo dhammo hetussa magg±rammaºassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (sa½khitta½).
458. Hetuy± t²ºi, adhipatiy± cha, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

459. Hetu magg±rammaºo dhammo hetussa magg±rammaºassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
460. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Maggahetukapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

461. Hetu½ maggahetuka½ dhamma½ paµicca hetu maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ maggahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ maggahetukañca nahetu½ maggahetukañca dhamma½ paµicca hetu maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
462. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… ±sevane nava, kamme nava, ±h±re nava, indriye nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

463. Hetu½ maggahetuka½ dhamma½ paµicca hetu maggahetuko dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
464. Na-adhipatiy± cha, napurej±te nava, napacch±j±te nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± cha (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± cha (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-adhipatipaccay±

465. Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu maggahetuko dhammo nahetussa maggahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
466. Hetuy± t²ºi, adhipatiy± cha, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

467. Hetu maggahetuko dhammo hetussa maggahetukassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
468. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Magg±dhipatipada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

469. Hetu½ magg±dhipati½ dhamma½ paµicca hetu magg±dhipati dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.