4. Saªkh±rakkhandho

92. Tattha katamo saªkh±rakkhandho? Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu, atthi na hetu.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi kusalo atthi akusalo, atthi aby±kato.
Catubbidhena saªkh±rakkhandho– atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno.
Pañcavidhena saªkh±rakkhandho– atthi sukhindriyasampayutto, atthi dukkhindriyasampayutto, atthi somanassindriyasampayutto, atthi domanassindriyasampayutto, atthi upekkhindriyasampayutto. Eva½ pañcavidhena saªkh±rakkhandho.
Chabbidhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassaj± cetan±, sotasamphassaj± cetan±, gh±nasamphassaj± cetan±, jivh±samphassaj± cetan±, k±yasamphassaj± cetan±, manosamphassaj± cetan±. Eva½ chabbidhena saªkh±rakkhandho.
Sattavidhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassaj± cetan±, sotasamphassaj± cetan±, gh±nasamphassaj± cetan±, jivh±samphassaj± cetan±, k±yasamphassaj± cetan±, manodh±tusamphassaj± cetan±, manoviññ±ºadh±tusamphassaj± cetan±. Eva½ sattavidhena saªkh±rakkhandho.
Aµµhavidhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassaj± cetan±…pe… k±yasamphassaj± cetan± atthi sukhasahagat±, atthi dukkhasahagat±, manodh±tusamphassaj± cetan±, manoviññ±ºadh±tusamphassaj± cetan± Eva½ aµµhavidhena saªkh±rakkhandho.
Navavidhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassaj± cetan±…pe… manodh±tusamphassaj± cetan±, manoviññ±ºadh±tusamphassaj± cetan± atthi kusal±, atthi akusal±, atthi aby±kat±. Eva½ navavidhena saªkh±rakkhandho.
Dasavidhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassaj± cetan±…pe… k±yasamphassaj± cetan± atthi sukhasahagat±, atthi dukkhasahagat±, manodh±tusamphassaj± cetan±, manoviññ±ºadh±tusamphassaj± cetan± atthi kusal±, atthi akusal±, atthi aby±kat±. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
93. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu, atthi na hetu.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto, atthi dukkh±ya vedan±ya sampayutto, atthi adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto. Atthi vip±ko, atthi vip±kadhammadhammo, atthi nevavip±kanavip±kadhammadhammo. Atthi up±dinnup±d±niyo, atthi anup±dinnup±d±niyo, atthi anup±dinna-anup±d±niyo. Atthi sa½kiliµµhasa½kilesiko, atthi asa½kiliµµhasa½kilesiko, atthi asa½kiliµµha-asa½kilesiko. Atthi savitakkasavic±ro, atthi avitakkavic±ramatto, atthi avitakka-avic±ro. Atthi p²tisahagato, atthi sukhasahagato, atthi upekkh±sahagato. Atthi dassanena pah±tabbo, atthi bh±van±ya pah±tabbo, atthi neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbo. Atthi dassanena pah±tabbahetuko, atthi bh±van±ya pah±tabbahetuko, atthi neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuko. Atthi ±cayag±m², atthi apacayag±m², atthi nev±cayag±min±pacayag±m². Atthi sekkho, atthi asekkho, atthi nevasekkhan±sekkho. Atthi paritto, atthi mahaggato, atthi appam±ºo. Atthi paritt±rammaºo, atthi mahaggat±rammaºo, atthi appam±º±rammaºo. Atthi h²no, atthi majjhimo, atthi paº²to. Atthi micchattaniyato, atthi sammattaniyato, atthi aniyato. Atthi magg±rammaºo, atthi maggahetuko, atthi magg±dhipati. Atthi uppanno, atthi anuppanno, atthi upp±d². Atthi at²to, atthi an±gato, atthi paccuppanno. Atthi at²t±rammaºo, atthi an±gat±rammaºo, atthi paccuppann±rammaºo. Atthi ajjhatto, atthi bahiddho, atthi ajjhattabahiddho Atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
94. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi sahetuko, atthi ahetuko. Atthi hetusampayutto, atthi hetuvippayutto. Atthi hetu ceva sahetuko ca, atthi sahetuko ceva na ca hetu. Atthi hetu ceva hetusampayutto ca, atthi hetusampayutto ceva na ca hetu. Atthi na hetu sahetuko, atthi na hetu ahetuko. Atthi lokiyo, atthi lokuttaro. Atthi kenaci viññeyyo, atthi kenaci na viññeyyo. Atthi ±savo, atthi no ±savo. Atthi s±savo, atthi an±savo. Atthi ±savasampayutto, atthi ±savavippayutto. Atthi ±savo ceva s±savo ca, atthi s±savo ceva no ca ±savo. Atthi ±savo ceva ±savasampayutto ca, atthi ±savasampayutto ceva no ca ±savo. Atthi ±savavippayuttas±savo, atthi ±savavippayutta-an±savo. Atthi sa½yojana½, atthi no sa½yojana½. Atthi sa½yojaniyo, atthi asa½yojaniyo. Atthi sa½yojanasampayutto, atthi sa½yojanavippayutto. Atthi sa½yojanañceva sa½yojaniyo ca, atthi sa½yojaniyo ceva no ca sa½yojana½. Atthi sa½yojanañceva sa½yojanasampayutto ca, atthi sa½yojanasampayutto ceva no ca sa½yojana½. Atthi sa½yojanavippayuttasa½yojaniyo, atthi sa½yojanavippayutta-asa½yojaniyo.
Atthi gantho, atthi no gantho. Atthi ganthaniyo, atthi aganthaniyo. Atthi ganthasampayutto, atthi ganthavippayutto. Atthi gantho ceva ganthaniyo ca, atthi ganthaniyo ceva no ca gantho. Atthi gantho ceva ganthasampayutto ca, atthi ganthasampayutto ceva no ca gantho. Atthi ganthavippayuttaganthaniyo, atthi ganthavippayutta-aganthaniyo. Atthi ogho, atthi no ogho. Atthi oghaniyo, atthi anoghaniyo. Atthi oghasampayutto, atthi oghavippayutto. Atthi ogho ceva oghaniyo ca, atthi oghaniyo ceva no ca ogho. Atthi ogho ceva oghasampayutto ca, atthi oghasampayutto ceva no ca ogho. Atthi oghavippayutta-oghaniyo, atthi oghavippayutta-anoghaniyo. Atthi yogo, atthi no yogo. Atthi yoganiyo, atthi ayoganiyo. Atthi yogasampayutto, atthi yogavippayutto. Atthi yogo ceva yoganiyo ca, atthi yoganiyo ceva no ca yogo. Atthi yogo ceva yogasampayutto ca, atthi yogasampayutto ceva no ca yogo. Atthi yogavippayuttayoganiyo, atthi yogavippayutta-ayoganiyo. Atthi n²varaºa½, atthi no n²varaºa½. Atthi n²varaºiyo, atthi an²varaºiyo. Atthi n²varaºasampayutto, atthi n²varaºavippayutto. Atthi n²varaºañceva n²varaºiyo ca, atthi n²varaºiyo ceva no ca n²varaºa½. Atthi n²varaºañceva n²varaºasampayutto ca, atthi n²varaºasampayutto ceva no ca n²varaºa½. Atthi n²varaºavippayuttan²varaºiyo, atthi n²varaºavippayutta-an²varaºiyo.
Atthi par±m±so, atthi no par±m±so. Atthi par±maµµho, atthi apar±maµµho. Atthi par±m±sasampayutto, atthi par±m±savippayutto. Atthi par±m±so ceva par±maµµho ca, atthi par±maµµho ceva no ca par±m±so. Atthi par±m±savippayuttapar±maµµho, atthi par±m±savippayutta-apar±maµµho. Atthi up±dinno, atthi anup±dinno. Atthi up±d±na½, atthi no up±d±na½. Atthi up±d±niyo, atthi anup±d±niyo. Atthi up±d±nasampayutto, atthi up±d±navippayutto. Atthi up±d±nañceva up±d±niyo ca, atthi up±d±niyo ceva no ca up±d±na½. Atthi up±d±nañceva up±d±nasampayutto ca atthi up±d±nasampayutto ceva no ca up±d±na½. Atthi up±d±navippayutta-up±d±niyo, atthi up±d±navippayutta-anup±d±niyo.
Atthi kileso, atthi no kileso. Atthi sa½kilesiko, atthi asa½kilesiko. Atthi sa½kiliµµho, atthi asa½kiliµµho. Atthi kilesasampayutto, atthi kilesavippayutto. Atthi kileso ceva sa½kilesiko ca, atthi sa½kilesiko ceva no ca kileso. Atthi kileso ceva sa½kiliµµho ca, atthi sa½kiliµµho ceva no ca kileso. Atthi kileso ceva kilesasampayutto ca, atthi kilesasampayutto ceva no ca kileso. Atthi kilesavippayuttasa½kilesiko, atthi kilesavippayutta-asa½kilesiko. Atthi dassanena pah±tabbo, atthi na dassanena pah±tabbo. Atthi bh±van±ya pah±tabbo, atthi na bh±van±ya pah±tabbo. Atthi dassanena pah±tabbahetuko, atthi na dassanena pah±tabbahetuko. Atthi bh±van±ya pah±tabbahetuko, atthi na bh±van±ya pah±tabbahetuko.
Atthi savitakko, atthi avitakko. Atthi savic±ro, atthi avic±ro. Atthi sapp²tiko atthi app²tiko. Atthi p²tisahagato, atthi na p²tisahagato. Atthi sukhasahagato, atthi na sukhasahagato. Atthi upekkh±sahagato, atthi na upekkh±sahagato. Atthi k±m±vacaro, atthi na k±m±vacaro. Atthi r³p±vacaro, atthi na r³p±vacaro. Atthi ar³p±vacaro, atthi na ar³p±vacaro. Atthi pariy±panno, atthi apariy±panno. Atthi niyy±niko, atthi aniyy±niko. Atthi niyato, atthi aniyato. Atthi sa-uttaro, atthi anuttaro. Atthi saraºo, atthi araºo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
95. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi saraºo, atthi araºo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto…pe… atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.

Dukam³laka½.

96. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu, atthi na hetu.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho
97. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi saraºo, atthi araºo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
98. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu, atthi na hetu.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
99. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi saraºo, atthi araºo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.

Tikam³laka½.

100. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu, atthi na hetu.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
101. Ekavidhena saªkh±rakkhandho cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho atthi sahetuko, atthi ahetuko.
Tividhena saªkh±rakkhandho atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto, atthi dukkh±ya vedan±ya sampayutto, atthi adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
102. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetusampayutto, atthi hetuvippayutto.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi vip±ko, atthi vip±kadhammadhammo, atthi nevavip±kanavip±kadhammadhammo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
103. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu ceva sahetuko ca, atthi sahetuko ceva na ca hetu.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi up±dinnup±d±niyo, atthi anup±dinnup±d±niyo, atthi anup±dinna-anup±d±niyo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
104. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi hetu ceva hetusampayutto ca, atthi hetusampayutto ceva na ca hetu.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi sa½kiliµµhasa½kilesiko, atthi asa½kiliµµhasa½kilesiko, atthi asa½kiliµµha-asa½kilesiko…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
105. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi na hetu sahetuko, atthi na hetu ahetuko.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi savitakkasavic±ro, atthi avitakkavic±ramatto, atthi avitakka-avic±ro…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
106. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi lokiyo, atthi lokuttaro.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi p²tisahagato, atthi sukhasahagato, atthi upekkh±sahagato…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
107. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi kenaci viññeyyo, atthi kenaci na viññeyyo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi dassanena pah±tabbo, atthi bh±van±ya pah±tabbo, atthi neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
108. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi ±savo, atthi no ±savo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi dassanena pah±tabbahetuko, atthi bh±van±ya pah±tabbahetuko, atthi neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuko…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
109. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi s±savo, atthi an±savo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi ±cayag±m², atthi apacayag±m², atthi nev±cayag±min±pacayag±m²…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
110. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi ±savasampayutto, atthi ±savavippayutto.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi sekkho, atthi asekkho, atthi nevasekkhan±sekkho…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
111. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi ±savo ceva s±savo ca, atthi s±savo ceva no ca ±savo
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi paritto, atthi mahaggato, atthi appam±ºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
112. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi ±savo ceva ±savasampayutto ca, atthi ±savasampayutto ceva no ca ±savo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi paritt±rammaºo, atthi mahaggat±rammaºo, atthi appam±º±rammaºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
113. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi ±savavippayuttas±savo, atthi ±savippayutta-an±savo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi h²no, atthi majjhimo, atthi paº²to…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
114. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi sa½yojana½, atthi no sa½yojana½.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi micchattaniyato, atthi sammattaniyato, atthi aniyato…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
115. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi sa½yojaniyo, atthi asa½yojaniyo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi magg±rammaºo, atthi maggahetuko, atthi magg±dhipati…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
116. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi sa½yojanasampayutto, atthi sa½yojanavippayutto.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi uppanno, atthi anuppanno, atthi upp±d²…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
117. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi sa½yojanañceva sa½yojaniyo ca, atthi sa½yojaniyo ceva no ca sa½yojana½.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi at²to, atthi an±gato, atthi paccuppanno…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
118. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi sa½yojanañceva sa½yojanasampayutto ca, atthi sa½yojanasampayutto ceva no ca sa½yojana½.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi at²t±rammaºo, atthi an±gat±rammaºo, atthi paccuppann±rammaºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
119. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi sa½yojanavippayuttasa½yojaniyo, atthi sa½yojanavippayutta-asa½yojaniyo.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi ajjhatto, atthi bahiddho, atthi ajjhattabahiddho…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.
120. Ekavidhena saªkh±rakkhandho– cittasampayutto.
Duvidhena saªkh±rakkhandho– atthi gantho, atthi no gantho.
Tividhena saªkh±rakkhandho– atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo…pe…. Eva½ dasavidhena saªkh±rakkhandho.

Ubhatova¹¹haka½.

Sattavidhena saªkh±rakkhandho– atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato; atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno. Eva½ sattavidhena saªkh±rakkhandho.
Aparopi sattavidhena saªkh±rakkhandho– atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto, atthi dukkh±ya vedan±ya sampayutto, atthi adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto; atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno…pe… atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo atthi ajjhattabahiddh±rammaºo; atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno. Eva½ sattavidhena saªkh±rakkhandho.
Catuv²satividhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato; sotasamphassapaccay±…pe… gh±nasamphassapaccay±…pe… jivh±samphassapaccay±…pe… k±yasamphassapaccay±…pe… manosamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato; cakkhusamphassaj± cetan±…pe… manosamphassaj± cetan±. Eva½ catuv²satividhena saªkh±rakkhandho.
Aparopi catuv²satividhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto…pe… atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo; cakkhusamphassaj± cetan±…pe… manosamphassaj± cetan±; sotasamphassapaccay±…pe… gh±nasamphassapaccay±…pe… jivh±samphassapaccay±…pe… k±yasamphassapaccay±…pe… manosamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto…pe… atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo; cakkhusamphassaj± cetan±, sotasamphassaj± cetan±, gh±nasamphassaj± cetan±, jivh±samphassaj± cetan±, k±yasamphassaj± cetan±, manosamphassaj± cetan±. Eva½ catuv²satividhena saªkh±rakkhandho.
Ti½satividhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno sotasamphassapaccay±…pe… gh±nasamphassapaccay± …pe… jivh±samphassapaccay±…pe… k±yasamphassapaccay±…pe… manosamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno; cakkhusamphassaj± cetan±…pe… manosamphassaj± cetan±. Eva½ ti½satividhena saªkh±rakkhandho.
Bahuvidhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato, atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno; sotasamphassapaccay±…pe… gh±nasamphassapaccay±…pe… jivh±samphassapaccay±…pe… k±yasamphassapaccay±…pe… manosamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi kusalo, atthi akusalo, atthi aby±kato, atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno; cakkhusamphassaj± cetan±, sotasamphassaj± cetan±, gh±nasamphassaj± cetan±, jivh±samphassaj± cetan±, k±yasamphassaj± cetan±, manosamphassaj± cetan±. Eva½ bahuvidhena saªkh±rakkhandho.
Aparopi bahuvidhena saªkh±rakkhandho– cakkhusamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto, atthi dukkh±ya vedan±ya sampayutto, atthi adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto…pe… atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo, atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno; sotasamphassapaccay±…pe… gh±nasamphassapaccay±…pe… jivh±samphassapaccay±…pe… k±yasamphassapaccay±…pe… manosamphassapaccay± saªkh±rakkhandho atthi sukh±ya vedan±ya sampayutto …pe… atthi ajjhatt±rammaºo, atthi bahiddh±rammaºo, atthi ajjhattabahiddh±rammaºo, atthi k±m±vacaro, atthi r³p±vacaro, atthi ar³p±vacaro, atthi apariy±panno; cakkhusamphassaj± cetan±, sotasamphassaj± cetan±, gh±nasamphassaj± cetan±, jivh±samphassaj± cetan±, k±yasamphassaj± cetan±, manosamphassaj± cetan±. Eva½ bahuvidhena saªkh±rakkhandho.

Aya½ vuccati saªkh±rakkhandho.