5. Vi˝˝▒║akkhandho

26. Tattha katamo vi˝˝▒║akkhandho? YaŻ ki˝ci vi˝˝▒║aŻ at▓t▒n▒gatapaccuppannaŻ ajjhattaŻ v▒ bahiddh▒ v▒ o╝▒rikaŻ v▒ sukhumaŻ v▒ h▓naŻ v▒ pa║▓taŻ v▒ yaŻ d│re santike v▒, tadekajjhaŻ abhisa˝˝│hitv▒ abhisa¬khipitv▒ľ ayaŻ vuccati vi˝˝▒║akkhandho.
27. Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ at▓taŻ? YaŻ vi˝˝▒║aŻ at▓taŻ niruddhaŻ vigataŻ vipari║ataŻ attha¬gataŻ abbhattha¬gataŻ uppajjitv▒ vigataŻ at▓taŻ at▓taŻsena sa¬gahitaŻ, cakkhuvi˝˝▒║aŻ sotavi˝˝▒║aŻ gh▒navi˝˝▒║aŻ jivh▒vi˝˝▒║aŻ k▒yavi˝˝▒║aŻ manovi˝˝▒║aŻľ idaŻ vuccati vi˝˝▒║aŻ at▓taŻ.
Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ an▒gataŻ? YaŻ vi˝˝▒║aŻ aj▒taŻ abh│taŻ asa˝j▒taŻ anibbattaŻ anabhinibbattaŻ ap▒tubh│taŻ anuppannaŻ asamuppannaŻ anuÁÁhitaŻ asamuÁÁhitaŻ an▒gataŻ an▒gataŻsena sa¬gahitaŻ, cakkhuvi˝˝▒║aŻ sotavi˝˝▒║aŻ gh▒navi˝˝▒║aŻ jivh▒vi˝˝▒║aŻ k▒yavi˝˝▒║aŻ manovi˝˝▒║aŻľ idaŻ vuccati vi˝˝▒║aŻ an▒gataŻ.
Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ paccuppannaŻ? YaŻ vi˝˝▒║aŻ j▒taŻ bh│taŻ sa˝j▒taŻ nibbattaŻ abhinibbattaŻ p▒tubh│taŻ uppannaŻ samuppannaŻ uÁÁhitaŻ samuÁÁhitaŻ paccuppannaŻ paccuppannaŻsena sa¬gahitaŻ, cakkhuvi˝˝▒║aŻ sotavi˝˝▒║aŻ gh▒navi˝˝▒║aŻ jivh▒vi˝˝▒║aŻ k▒yavi˝˝▒║aŻ manovi˝˝▒║aŻľ idaŻ vuccati vi˝˝▒║aŻ paccuppannaŻ.
28. Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ ajjhattaŻ? YaŻ vi˝˝▒║aŻ tesaŻ tesaŻ satt▒naŻ ajjhattaŻ paccattaŻ niyakaŻ p▒ÁipuggalikaŻ up▒dinnaŻ, cakkhuvi˝˝▒║aŻ sotavi˝˝▒║aŻ gh▒navi˝˝▒║aŻ jivh▒vi˝˝▒║aŻ k▒yavi˝˝▒║aŻ manovi˝˝▒║aŻľ idaŻ vuccati vi˝˝▒║aŻ ajjhattaŻ.
Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ bahiddh▒? YaŻ vi˝˝▒║aŻ tesaŻ tesaŻ parasatt▒naŻ parapuggal▒naŻ ajjhattaŻ paccattaŻ niyakaŻ p▒ÁipuggalikaŻ up▒dinnaŻ, cakkhuvi˝˝▒║aŻ sotavi˝˝▒║aŻ gh▒navi˝˝▒║aŻ jivh▒vi˝˝▒║aŻ k▒yavi˝˝▒║aŻ manovi˝˝▒║aŻľ idaŻ vuccati vi˝˝▒║aŻ bahiddh▒.
29. Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ o╝▒rikaŻ sukhumaŻ? AkusalaŻ vi˝˝▒║aŻ o╝▒rikaŻ, kusal▒by▒kat▒ vi˝˝▒║▒ sukhum▒. Kusal▒kusal▒ vi˝˝▒║▒ o╝▒rik▒ aby▒kataŻ vi˝˝▒║aŻ sukhumaŻ. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ o╝▒rikaŻ, sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ sukhum▒. Sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ o╝▒rik▒, adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ sukhumaŻ. Asam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ o╝▒rikaŻ, sam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ sukhumaŻ. S▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ o╝▒rikaŻ, an▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ sukhumaŻ. TaŻ taŻ v▒ pana vi˝˝▒║aŻ up▒d▒yup▒d▒ya vi˝˝▒║aŻ o╝▒rikaŻ sukhumaŻ daÁÁhabbaŻ.
30. Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ h▓naŻ pa║▓taŻ? AkusalaŻ vi˝˝▒║aŻ h▓naŻ, kusal▒by▒kat▒ vi˝˝▒║▒ pa║▓t▒ Kusal▒kusal▒ vi˝˝▒║▒ h▓n▒, aby▒kataŻ vi˝˝▒║aŻ pa║▓taŻ. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ h▓naŻ, sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ pa║▓t▒. Sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ h▓n▒, adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ pa║▓taŻ. Asam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ h▓naŻ, sam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ pa║▓taŻ. S▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ h▓naŻ, an▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ pa║▓taŻ. TaŻ taŻ v▒ pana vi˝˝▒║aŻ up▒d▒yup▒d▒ya vi˝˝▒║aŻ h▓naŻ pa║▓taŻ daÁÁhabbaŻ.
31. Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ d│re? AkusalaŻ vi˝˝▒║aŻ kusal▒by▒katehi vi˝˝▒║ehi d│re; kusal▒by▒kat▒ vi˝˝▒║▒ akusal▒ vi˝˝▒║▒ d│re; kusalaŻ vi˝˝▒║aŻ akusal▒by▒katehi vi˝˝▒║ehi d│re; akusal▒by▒kat▒ vi˝˝▒║▒ kusal▒ vi˝˝▒║▒ d│re; aby▒kataŻ vi˝˝▒║aŻ kusal▒kusalehi vi˝˝▒║ehi d│re; kusal▒kusal▒ vi˝˝▒║▒ aby▒kat▒ vi˝˝▒║▒ d│re. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayuttehi vi˝˝▒║ehi d│re; sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ dukkh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ d│re; sukh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ dukkh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayuttehi vi˝˝▒║ehi d│re; dukkh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ sukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ d│re; adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayuttehi vi˝˝▒║ehi d│re; sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ vi˝˝▒║▒ d│re. Asam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ sam▒pannassa vi˝˝▒║▒ d│re; sam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ asam▒pannassa vi˝˝▒║▒ d│re. S▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ an▒sav▒ vi˝˝▒║▒ d│re; an▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ s▒sav▒ vi˝˝▒║▒ d│reľ idaŻ vuccati vi˝˝▒║aŻ d│re.
Tattha katamaŻ vi˝˝▒║aŻ santike? AkusalaŻ vi˝˝▒║aŻ akusalassa vi˝˝▒║assa santike; kusalaŻ vi˝˝▒║aŻ kusalassa vi˝˝▒║assa santike; aby▒kataŻ vi˝˝▒║aŻ aby▒katassa vi˝˝▒║assa santike. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ dukkh▒ya vedan▒ya sampayuttassa vi˝˝▒║assa santike; sukh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ sukh▒ya vedan▒ya sampayuttassa vi˝˝▒║assa santike; adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayuttaŻ vi˝˝▒║aŻ adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayuttassa vi˝˝▒║assa santike. Asam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ asam▒pannassa vi˝˝▒║assa santike; sam▒pannassa vi˝˝▒║aŻ sam▒pannassa vi˝˝▒║assa santike. S▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ s▒savassa vi˝˝▒║assa santike; an▒savaŻ vi˝˝▒║aŻ an▒savassa vi˝˝▒║assa santikeľ idaŻ vuccati vi˝˝▒║aŻ santike. TaŻ taŻ v▒ pana vi˝˝▒║aŻ up▒d▒yup▒d▒ya vi˝˝▒║aŻ d│re santike daÁÁhabbaŻ.

Suttantabh▒jan▓yaŻ.