3. Asaññasatt±

1017. Asaññasatt±na½ dev±na½ upapattikkhaºe kati khandh± p±tubhavanti…pe… kati citt±ni p±tubhavanti?
Asaññasatt±na½ dev±na½ upapattikkhaºe eko khandho p±tubhavati– r³pakkhandho; dve ±yatan±ni p±tubhavanti– r³p±yatana½, dhamm±yatana½; dve dh±tuyo p±tubhavanti– r³padh±tu, dhammadh±tu; eka½ sacca½ p±tubhavati– dukkhasacca½; ekindriya½ p±tubhavati– r³paj²vitindriya½. Asaññasatt± dev± ahetuk± an±h±r± aphassak± avedanak± asaññak± acetanak± acittak± p±tubhavanti.

4. Ar³padh±tu

1018. Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe kati khandh± p±tubhavanti…pe… kati citt±ni p±tubhavanti?
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe catt±ro khandh± p±tubhavanti, dve ±yatan±ni p±tubhavanti, dve dh±tuyo p±tubhavanti, eka½ sacca½ p±tubhavati, aµµhindriy±ni p±tubhavanti, tayo het³ p±tubhavanti, tayo ±h±r± p±tubhavanti, eko phasso p±tubhavati, ek± vedan±… ek± saññ±… ek± cetan±… eka½ citta½ p±tubhavati.
1019. Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katame catt±ro khandh± p±tubhavanti? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe ime catt±ro khandh± p±tubhavanti.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katam±ni dve ±yatan±ni p±tubhavanti? Man±yatana½, dhamm±yatana½– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe im±ni dve ±yatan±ni p±tubhavanti.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katam± dve dh±tuyo p±tubhavanti? Manoviññ±ºadh±tu, dhammadh±tu– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe im± dve dh±tuyo p±tubhavanti.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katama½ eka½ sacca½ p±tubhavati? Dukkhasacca½– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe ida½ eka½ sacca½ p±tubhavati.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katam±ni aµµhindriy±ni p±tubhavanti? Manindriya½, j²vitindriya½, upekkhindriya½, saddhindriya½, v²riyindriya½, satindriya½, sam±dhindriya½, paññindriya½– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe im±ni aµµhindriy±ni p±tubhavanti.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katame tayo het³ p±tubhavanti? Alobho vip±kahetu, adoso vip±kahetu, amoho vip±kahetu– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe ime tayo het³ p±tubhavanti.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katame tayo ±h±r± p±tubhavanti? Phass±h±ro, manosañcetan±h±ro, viññ±º±h±ro– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe ime tayo ±h±r± p±tubhavanti.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katamo eko phasso p±tubhavati? Manoviññ±ºadh±tusamphasso ar³padh±tuy± upapattikkhaºe aya½ eko phasso p±tubhavati.
Ar³padh±tuy± upapattikkhaºe katam± ek± vedan±…pe… ek± saññ±… ek± cetan±… eka½ citta½ p±tubhavati? Manoviññ±ºadh±tu– ar³padh±tuy± upapattikkhaºe ida½ eka½ citta½ p±tubhavati.