(7) Dasavatthuk▒ antagg▒hik▒ diÁÁhi

972. Tattha katam▒ dasavatthuk▒ antagg▒hik▒ diÁÁhi? Sassato lokoti v▒, asassato lokoti v▒, antav▒ lokoti v▒, anantav▒ lokoti v▒, taŻ j▓vaŻ taŻ sar▓ranti v▒, a˝˝aŻ j▓vaŻ a˝˝aŻ sar▓ranti v▒, hoti tath▒gato paraŻ mara║▒ti v▒, na hoti tath▒gato paraŻ mara║▒ti v▒, hoti ca na ca hoti tath▒gato paraŻ mara║▒ti v▒, neva hoti na na hoti tath▒gato paraŻ mara║▒ti v▒ľ ayaŻ dasavatthuk▒ antagg▒hik▒ diÁÁhi.

DasakaŻ.

11. Ta║h▒vicaritaniddeso

(1) Ajjhattikassa up▒d▒ya

973. Tattha katam▒ni aÁÁh▒rasa ta║h▒vicarit▒ni ajjhattikassa up▒d▒ya? Asm▓ti hoti, itthasm▓ti hoti, evasm▓ti hoti, a˝˝ath▒sm▓ti hoti, bhavissanti hoti, itthaŻ bhavissanti hoti, evaŻ bhavissanti hoti, a˝˝ath▒ bhavissanti hoti, asasm▓ti hoti, s▒tasm▓ti hoti, siyanti hoti, itthaŻ siyanti hoti, evaŻ siyanti hoti, a˝˝ath▒ siyanti hoti, ap▒haŻ siyanti hoti, ap▒haŻ itthaŻ siyanti hoti, ap▒haŻ evaŻ siyanti hoti, ap▒haŻ a˝˝ath▒ siyanti hoti.
974. Katha˝ca asm▓ti hoti? Ka˝ci dhammaŻ anavak▒riŻ [anavak▒r▓ (s▓. ka.)] karitv▒ r│paŻůpeů vedanaŻů sa˝˝aŻů sa¬kh▒reů vi˝˝▒║aŻ asm▓ti chandaŻ paÁilabhati, asm▓ti m▒naŻ paÁilabhati asm▓ti diÁÁhiŻ paÁilabhati. TasmiŻ sati im▒ni papa˝cit▒ni hontiľ itthasm▓ti v▒ evasm▓ti v▒ a˝˝ath▒sm▓ti v▒.
(2) Katha˝ca itthasm▓ti hoti? Khattiyosm▓ti v▒, br▒hma║osm▓ti v▒, vessosm▓ti v▒, suddosm▓ti v▒, gahaÁÁhosm▓ti v▒, pabbajitosm▓ti v▒, devosm▓ti v▒, manussosm▓ti v▒, r│p▓sm▓ti v▒, ar│p▓sm▓ti v▒, sa˝˝▓sm▓ti v▒, asa˝˝▓sm▓ti v▒, nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓sm▓ti v▒ľ evaŻ itthasm▓ti hoti.
(3) Katha˝ca evasm▓ti hoti? ParapuggalaŻ [paraŻ puggalaŻ (sy▒.)] upanidh▒ya yath▒ so khattiyo tath▒haŻ khattiyosm▓ti v▒, yath▒ so br▒hma║o tath▒haŻ br▒hma║osm▓ti v▒, yath▒ so vesso tath▒haŻ vessosm▓ti v▒ yath▒ so suddo tath▒haŻ suddosm▓ti v▒, yath▒ so gahaÁÁho tath▒haŻ gahaÁÁhosm▓ti v▒, yath▒ so pabbajito tath▒haŻ pabbajitosm▓ti v▒, yath▒ so devo tath▒haŻ devosm▓ti v▒, yath▒ so manusso tath▒haŻ manussosm▓ti v▒, yath▒ so r│p▓ tath▒haŻ r│p▓sm▓ti v▒, yath▒ so ar│p▓ tath▒haŻ ar│p▓sm▓ti v▒, yath▒ so sa˝˝▓ tath▒haŻ sa˝˝▓sm▓ti v▒, yath▒ so asa˝˝▓ tath▒haŻ asa˝˝▓sm▓ti v▒, yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ tath▒haŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓sm▓ti v▒ľ evaŻ evasm▓ti hoti.
(4) Katha˝ca a˝˝ath▒sm▓ti hoti? ParapuggalaŻ upanidh▒ya yath▒ so khattiyo n▒haŻ tath▒ khattiyosm▓ti v▒ yath▒ so br▒hma║o n▒haŻ tath▒ br▒hma║osm▓ti v▒, yath▒ so vesso n▒haŻ tath▒ vessosm▓ti v▒, yath▒ so suddo n▒haŻ tath▒ suddosm▓ti v▒, yath▒ so gahaÁÁho n▒haŻ tath▒ gahaÁÁhosm▓ti v▒, yath▒ so pabbajito n▒haŻ tath▒ pabbajitosm▓ti v▒, yath▒ so devo n▒haŻ tath▒ devosm▓ti v▒, yath▒ so manusso n▒haŻ tath▒ manussosm▓ti v▒, yath▒ so r│p▓ n▒haŻ tath▒ r│p▓sm▓ti v▒, yath▒ so ar│p▓ n▒haŻ tath▒ ar│p▓sm▓ti v▒, yath▒ so sa˝˝▓ n▒haŻ tath▒ sa˝˝▓sm▓ti v▒, yath▒ so asa˝˝▓ n▒haŻ tath▒ asa˝˝▓sm▓ti v▒, yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ n▒haŻ tath▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓sm▓ti v▒ľ evaŻ a˝˝ath▒sm▓ti hoti.
(5) Katha˝ca bhavissanti hoti? Ka˝ci dhammaŻ anavak▒riŻ karitv▒ r│paŻůpeů vedanaŻů sa˝˝aŻů sa¬kh▒reů vi˝˝▒║aŻ bhavissanti chandaŻ paÁilabhati, bhavissanti m▒naŻ paÁilabhati bhavissanti diÁÁhiŻ paÁilabhati. TasmiŻ sati im▒ni papa˝cit▒ni hontiľ itthaŻ bhavissanti v▒, evaŻ bhavissanti v▒, a˝˝ath▒ bhavissanti v▒.
(6) Katha˝ca itthaŻ bhavissanti hoti? Khattiyo bhavissanti v▒, br▒hma║o bhavissanti v▒, vesso bhavissanti v▒, suddo bhavissanti v▒, gahaÁÁho bhavissanti v▒, pabbajito bhavissanti v▒, devo bhavissanti v▒, manusso bhavissanti v▒, r│p▓ bhavissanti v▒, ar│p▓ bhavissanti v▒, sa˝˝▓ bhavissanti v▒, asa˝˝▓ bhavissanti v▒, nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ bhavissanti v▒ľ evaŻ itthaŻ bhavissanti hoti.
(7) Katha˝ca evaŻ bhavissanti hoti? ParapuggalaŻ upanidh▒ya yath▒ so khattiyo tath▒haŻ khattiyo bhavissanti v▒, yath▒ so br▒hma║o tath▒haŻ br▒hma║o bhavissanti v▒ůpeů yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ tath▒haŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ bhavissanti v▒ľ evaŻ bhavissanti hoti.
(8) Katha˝ca a˝˝ath▒ bhavissanti hoti? ParapuggalaŻ upanidh▒ya yath▒ so khattiyo n▒haŻ tath▒ khattiyo bhavissanti v▒, yath▒ so br▒hma║o n▒haŻ tath▒ br▒hma║o bhavissanti v▒ůpeů yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ n▒haŻ tath▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ bhavissanti v▒ľ evaŻ a˝˝ath▒ bhavissanti hoti.
(9) Katha˝ca asasm▓ti hoti? Ka˝ci dhammaŻ anavak▒riŻ karitv▒ r│paŻůpeů vedanaŻů sa˝˝aŻů sa¬kh▒reů vi˝˝▒║aŻ niccosmi dhuvosmi sassatosmi avipari║▒madhammosm▓tiľ evaŻ asasm▓ti hoti.
(10) Katha˝ca s▒tasm▓ti hoti? Ka˝ci dhammaŻ anavak▒riŻ karitv▒ r│paŻůpeů vedanaŻů sa˝˝aŻů sa¬kh▒reů vi˝˝▒║aŻ ucchijjiss▒mi vinassiss▒mi na bhaviss▒m▓tiľ evaŻ s▒tasm▓ti hoti.
(11) Katha˝ca siyanti hoti? Ka˝ci dhammaŻ anavak▒riŻ karitv▒ r│paŻůpeů vedanaŻů sa˝˝aŻů sa¬kh▒reů vi˝˝▒║aŻ siyanti chandaŻ paÁilabhati, siyanti m▒naŻ paÁilabhati siyanti diÁÁhiŻ paÁilabhati. TasmiŻ sati im▒ni papa˝cit▒ni hontiľ itthaŻ siyanti v▒, evaŻ siyanti v▒, a˝˝ath▒ siyanti v▒.
(12) Katha˝ca itthaŻ siyanti hoti? Khattiyo siyanti v▒, br▒hma║o siyanti v▒, vesso siyanti v▒, suddo siyanti v▒, gahaÁÁho siyanti v▒, pabbajito siyanti v▒, devo siyanti v▒, manusso siyanti v▒, r│p▓ siyanti v▒, ar│p▓ siyanti v▒, sa˝˝▓ siyanti v▒, asa˝˝▓ siyanti v▒, nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ siyanti v▒ľ evaŻ itthaŻ siyanti hoti.
(13) Katha˝ca evaŻ siyanti hoti? ParapuggalaŻ upanidh▒ya yath▒ so khattiyo tath▒haŻ khattiyo siyanti v▒, yath▒ so br▒hma║o tath▒haŻ br▒hma║o siyanti v▒ůpeů yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ tath▒haŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ siyanti v▒ľ evaŻ evaŻ siyanti hoti.
(14) Katha˝ca a˝˝ath▒ siyanti hoti? ParapuggalaŻ upanidh▒ya yath▒ so khattiyo n▒haŻ tath▒ khattiyo siyanti v▒, yath▒ so br▒hma║o n▒haŻ tath▒ br▒hma║o siyanti v▒ůpeů yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ n▒haŻ tath▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ siyanti v▒ľ evaŻ a˝˝ath▒ siyanti hoti.
(15) Katha˝ca ap▒haŻ siyanti hoti? Ka˝ci dhammaŻ anavak▒riŻ karitv▒ r│paŻů vedanaŻů sa˝˝aŻů sa¬kh▒reů vi˝˝▒║aŻ ap▒haŻ siyanti chandaŻ paÁilabhati, ap▒haŻ siyanti m▒naŻ paÁilabhati, ap▒haŻ siyanti diÁÁhiŻ paÁilabhati. TasmiŻ sati im▒ni papa˝cit▒ni hontiľ ap▒haŻ itthaŻ siyanti v▒, ap▒haŻ evaŻ siyanti v▒, ap▒haŻ a˝˝ath▒ siyanti v▒.
(16) Katha˝ca ap▒haŻ itthaŻ siyanti hoti? Ap▒haŻ khattiyo siyanti v▒, ap▒haŻ br▒hma║o siyanti v▒, ap▒haŻ vesso siyanti v▒, ap▒haŻ suddo siyanti v▒, ap▒haŻ gahaÁÁho siyanti v▒, ap▒haŻ pabbajito siyanti v▒, ap▒haŻ devo siyanti v▒, ap▒haŻ manusso siyanti v▒, ap▒haŻ r│p▓ siyanti v▒, ap▒haŻ ar│p▓ siyanti v▒, ap▒haŻ sa˝˝▓ siyanti v▒, ap▒haŻ asa˝˝▓ siyanti v▒, ap▒haŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ siyanti v▒ľ evaŻ ap▒haŻ itthaŻ siyanti hoti. (17) Katha˝ca ap▒haŻ evaŻ siyanti hoti? ParapuggalaŻ upanidh▒ya yath▒ so khattiyo ap▒haŻ tath▒ khattiyo siyanti v▒, yath▒ so br▒hma║o ap▒haŻ tath▒ br▒hma║o siyanti v▒ůpeů yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ ap▒haŻ tath▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ siyanti v▒ľ evaŻ ap▒haŻ evaŻ siyanti hoti.
(18) Katha˝ca ap▒haŻ a˝˝ath▒ siyanti hoti? ParapuggalaŻ upanidh▒ya yath▒ so khattiyo ap▒haŻ na tath▒ khattiyo siyanti v▒, yath▒ so br▒hma║o ap▒haŻ na tath▒ br▒hma║o siyanti v▒ůpeů yath▒ so nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ ap▒haŻ na tath▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ siyanti v▒ľ evaŻ ap▒haŻ a˝˝ath▒ siyanti hoti.

Im▒ni aÁÁh▒rasa ta║h▒vicarit▒ni ajjhattikassa up▒d▒ya.