(3) Tisso akusalasa˝˝▒

911. Tattha katam▒ tisso akusalasa˝˝▒? K▒masa˝˝▒, by▒p▒dasa˝˝▒, vihiŻs▒sa˝˝▒.
(Ka) tattha katam▒ k▒masa˝˝▒? K▒mapaÁisaŻyutt▒ sa˝˝▒ sa˝j▒nan▒ sa˝j▒nitattaŻľ ayaŻ vuccati ôk▒masa˝˝▒ö.
(Kha) tattha katam▒ by▒p▒dasa˝˝▒? By▒p▒dapaÁisaŻyutt▒ sa˝˝▒ sa˝j▒nan▒ sa˝j▒nitattaŻľ ayaŻ vuccati ôby▒p▒dasa˝˝▒ö.
(Ga) tattha katam▒ vihiŻs▒sa˝˝▒? VihiŻs▒paÁisaŻyutt▒ sa˝˝▒ sa˝j▒nan▒ sa˝j▒nitattaŻľ ayaŻ vuccati ôvihiŻs▒sa˝˝▒ö. Im▒ tisso akusalasa˝˝▒.