(54) Seyyassa h▓nohamasm▓ti m▒no

871. Tattha katamo seyyassa h▓nohamasm▓ti m▒no? Idhekacco seyyo hoti j▒tiy▒ v▒ gottena v▒ kolaputtiyena v▒ va║║apokkharat▒ya v▒ dhanena v▒ ajjhenena v▒ kamm▒yatanena v▒ sipp▒yatanena v▒ vijj▒ÁÁh▒nena v▒ sutena v▒ paÁibh▒nena v▒ a˝˝atara˝˝atarena vatthun▒ parehi h▓naŻ att▒naŻ dahati; so taŻ niss▒ya om▒naŻ jappeti. Yo evar│po om▒no oma˝˝an▒ oma˝˝itattaŻ h▓╝an▒ oh▓╝an▒ oh▓╝itattaŻ attu˝˝▒ attava˝˝▒ attaparibhavoľ ayaŻ vuccati ôseyyassa h▓nohamasm▓ti m▒noö.