2. Dukam▒tik▒

752. Duvidhena ˝▒║avatthuľ
(1) Lokiy▒ pa˝˝▒, lokuttar▒ pa˝˝▒
(2) Kenaci vi˝˝eyy▒ pa˝˝▒, kenaci na vi˝˝eyy▒ pa˝˝▒
(3) S▒sav▒ pa˝˝▒ an▒sav▒ pa˝˝▒
(4) żsavavippayutt▒ s▒sav▒ pa˝˝▒, ▒savavippayutt▒ an▒sav▒ pa˝˝▒
(5) SaŻyojaniy▒ pa˝˝▒, asaŻyojaniy▒ pa˝˝▒
(6) SaŻyojanavippayutt▒ saŻyojaniy▒ pa˝˝▒, saŻyojanavippayutt▒ asaŻyojaniy▒ pa˝˝▒
(7) Ganthaniy▒ pa˝˝▒, aganthaniy▒ pa˝˝▒
(8) Ganthavippayutt▒ ganthaniy▒ pa˝˝▒, ganthavippayutt▒ aganthaniy▒ pa˝˝▒
(9) Oghaniy▒ pa˝˝▒, anoghaniy▒ pa˝˝▒
(10) Oghavippayutt▒ oghaniy▒ pa˝˝▒, oghavippayutt▒ anoghaniy▒ pa˝˝▒
(11) Yoganiy▒ pa˝˝▒, ayoganiy▒ pa˝˝▒
(12) Yogavippayutt▒ yoganiy▒ pa˝˝▒, yogavippayutt▒ ayoganiy▒ pa˝˝▒
(13) N▓vara║iy▒ pa˝˝▒, an▓vara║iy▒ pa˝˝▒
(14) N▓vara║avippayutt▒ n▓vara║iy▒ pa˝˝▒, n▓vara║avippayutt▒ an▓vara║iy▒ pa˝˝▒
(15) Par▒maÁÁh▒ pa˝˝▒, apar▒maÁÁh▒ pa˝˝▒
(16) Par▒m▒savippayutt▒ par▒maÁÁh▒ pa˝˝▒, par▒m▒savippayutt▒ apar▒maÁÁh▒ pa˝˝▒
(17) Up▒dinn▒ pa˝˝▒, anup▒dinn▒ pa˝˝▒
(18) Up▒d▒niy▒ pa˝˝▒, anup▒d▒niy▒ pa˝˝▒
(19) Up▒d▒navippayutt▒ up▒d▒niy▒ pa˝˝▒, up▒d▒navippayutt▒ anup▒d▒niy▒ pa˝˝▒
(20) SaŻkilesik▒ pa˝˝▒, asaŻkilesik▒ pa˝˝▒
(21) Kilesavippayutt▒ saŻkilesik▒ pa˝˝▒, kilesavippayutt▒ asaŻkilesik▒ pa˝˝▒
(22) Savitakk▒ pa˝˝▒, avitakk▒ pa˝˝▒
(23) Savic▒r▒ pa˝˝▒, avic▒r▒ pa˝˝▒
(24) Sapp▓tik▒ pa˝˝▒, app▓tik▒ pa˝˝▒
(25) P▓tisahagat▒ pa˝˝▒, na p▓tisahagat▒ pa˝˝▒
(26) Sukhasahagat▒ pa˝˝▒, na sukhasahagat▒ pa˝˝▒
(27) Upekkh▒sahagat▒ pa˝˝▒, na upekkh▒sahagat▒ pa˝˝▒
(28) K▒m▒vacar▒ pa˝˝▒ na k▒m▒vacar▒ pa˝˝▒
(29) R│p▒vacar▒ pa˝˝▒, na r│p▒vacar▒ pa˝˝▒
(30) Ar│p▒vacar▒ pa˝˝▒, na ar│p▒vacar▒ pa˝˝▒
(31) Pariy▒pann▒ pa˝˝▒, apariy▒pann▒ pa˝˝▒
(32) Niyy▒nik▒ pa˝˝▒, aniyy▒nik▒ pa˝˝▒
(33) Niyat▒ pa˝˝▒, aniyat▒ pa˝˝▒
(34) Sa-uttar▒ pa˝˝▒ anuttar▒ pa˝˝▒
(35) Atthaj▒pik▒ pa˝˝▒, j▒pitatth▒ pa˝˝▒

EvaŻ duvidhena ˝▒║avatthu.