14. Sikkh±padavibhaªgo

1. Abhidhammabh±jan²ya½

703 . Pañca sikkh±pad±ni– p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½, adinn±d±n± veramaº² sikkh±pada½, k±mesumicch±c±r± veramaº² sikkh±pada½, mus±v±d± veramaº² sikkh±pada½, sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½.
704. Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ p±º±tip±t± viramantassa, y± tasmi½ samaye p±º±tip±t± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt±.
Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ p±º±tip±t± viramantassa, y± tasmi½ samaye cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±.
Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ p±º±tip±t± viramantassa, yo tasmi½ samaye phasso…pe… pagg±ho avikkhepo– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”
Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena p±º±tip±t± viramantassa, y± tasmi½ samaye p±º±tip±t± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt±.
705. Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena p±º±tip±t± viramantassa, y± tasmi½ samaye cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±.
Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena p±º±tip±t± viramantassa phasso…pe… pagg±ho avikkhepo– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”.
706. Tattha katama½ adinn±d±n± veramaº² sikkh±pada½…pe… k±mesumicch±c±r± veramaº² sikkh±pada½…pe… mus±v±d± veramaº² sikkh±pada½…pe… sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa, y± tasmi½ samaye sur±merayamajjapam±daµµh±n± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt±.
Tattha katama½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½, yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa, y± tasmi½ samaye cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±.
Tattha katama½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa, yo tasmi½ samaye phasso…pe… pagg±ho avikkhepo– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”.
Tattha katama½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa, y± tasmi½ samaye sur±merayamajjapam±daµµh±n± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt±.
707. Tattha katama½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa, y± tasmi½ samaye cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±.
Tattha katama½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa yo tasmi½ samaye phasso…pe… pagg±ho avikkhepo– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”.
708. Pañca sikkh±pad±ni– p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½, adinn±d±n± veramaº² sikkh±pada½, k±mesumicch±c±r± veramaº² sikkh±pada½ mus±v±d± veramaº² sikkh±pada½, sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½.
709. Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… chand±dhipateyya½… v²riy±dhipateyya½… citt±dhipateyya½… v²ma½s±dhipateyya½… chand±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²riy±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… citt±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²ma½s±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½ p±º±tip±t± viramantassa, y± tasmi½ samaye p±º±tip±t± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt±.
Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… chand±dhipateyya½… v²riy±dhipateyya½… citt±dhipateyya½… v²ma½s±dhipateyya½… chand±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²riy±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… citt±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²ma½s±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½ p±º±tip±t± viramantassa, y± tasmi½ samaye cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±.
Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… chand±dhipateyya½… v²riy±dhipateyya½… citt±dhipateyya½… v²ma½s±dhipateyya½… chand±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²riy±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… citt±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²ma½s±dhipateyya½ h²na½… majjhima½ … paº²ta½ p±º±tip±t± viramantassa, yo tasmi½ samaye phasso…pe… pagg±ho avikkhepo– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”.
Tattha katama½ p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena h²na½… majjhima½… paº²ta½… chand±dhipateyya½… v²riy±dhipateyya½… citt±dhipateyya½… chand±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²riy±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… citt±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½ p±º±tip±t± viramantassa, y± tasmi½ samaye p±º±tip±t± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to– ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt±…pe… avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±…pe… phasso…pe… pagg±ho avikkhepo ida½ vuccati “p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½”.
710. Tattha katama½ adinn±d±n± veramaº² sikkh±pada½…pe… k±mesumicch±c±r± veramaº² sikkh±pada½…pe… mus±v±d± veramaº² sikkh±pada½…pe… sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… chand±dhipateyya½… v²riy±dhipateyya½ citt±dhipateyya½… v²ma½s±dhipateyya½… chand±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²riy±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… citt±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²ma½s±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa, y± tasmi½ samaye sur±merayamajjapam±daµµh±n± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt± …pe… avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±…pe… phasso…pe… pagg±ho avikkhepo– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”.
711. Tattha katama½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½? Yasmi½ samaye k±m±vacare kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena h²na½… majjhima½… paº²ta½… chand±dhipateyya½… v²riy±dhipateyya½… citt±dhipateyya½… chand±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… v²riy±dhipateyya½ h²na½… majjhima½… paº²ta½… citt±dhipateyya½ h²na½… majjhima½ paº²ta½ sur±merayamajjapam±daµµh±n± viramantassa, y± tasmi½ samaye sur±merayamajjapam±daµµh±n± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”. Avases± dhamm± veramaºiy± sampayutt±…pe… avases± dhamm± cetan±ya sampayutt±…pe… phasso…pe… pagg±ho avikkhepo– ida½ vuccati “sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½”.
712. Katame dhamm± sikkh±? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± sikkh±.
Katame dhamm± sikkh±? Yasmi½ samaye k±m±vacara½ kusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½…pe… upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v±…pe… dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± sikkh±.
713. Katame dhamm± sikkh±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti…pe… ar³p³papattiy± magga½ bh±veti…pe… lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Ime dhamm± sikkh±.

Abhidhammabh±jan²ya½.