C³¼antaraduka½

1089. Katame dhamm± sappaccay±? Pañcakkhandh±– r³pakkhandho, vedan±kkhandho, saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sappaccay±.
1090. Katame dhamm± appaccay±? Asaªkhat± dh±tu– ime dhamm± appaccay±.
1091. Katame dhamm± saªkhat±? Yeva te dhamm± sappaccay±, teva te dhamm± saªkhat±.
1092. Katame dhamm± asaªkhat±? Yo eva so dhammo appaccayo, so eva so dhammo asaªkhato.
1093. Katame dhamm± sanidassan±? R³p±yatana½– ime dhamm± sanidassan±
1094. Katame dhamm± anidassan±? Cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½, vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, yañca r³pa½ anidassana½ appaµigha½ dhamm±yatanapariy±panna½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± anidassan±.
1095. Katame dhamm± sappaµigh±? Cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½– ime dhamm± sappaµigh±.
1096. Katame dhamm± appaµigh±? Vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, yañca r³pa½ anidassana½ appaµigha½ dhamm±yatanapariy±panna½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± appaµigh±.
1097. Katame dhamm± r³pino? Catt±ro ca mah±bh³t± catunnañca mah±bh³t±na½ up±d±ya r³pa½– ime dhamm± r³pino.
1098. Katame dhamm± ar³pino? Vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± ar³pino.
1099. Katame dhamm± lokiy±? S±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± lokiy±.
1100. Katame dhamm± lokuttar±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± lokuttar±.
1101. Katame dhamm± kenaci viññeyy±, kenaci na viññeyy±? Ye te dhamm± cakkhuviññeyy± na te dhamm± sotaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±. Ye te dhamm± cakkhuviññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±; ye v± pana te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±. Ye te dhamm± cakkhuviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±; ye v± pana te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±. Ye te dhamm± cakkhuviññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± k±yaviññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±. Ye te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±; ye v± pana te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± sotaviññeyy±. Ye te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±; ye v± pana te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± sotaviññeyy±. Ye te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± k±yaviññeyy± na te dhamm± sotaviññeyy±. Ye te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±; ye v± pana te dhamm± cakkhuviññeyy±, na te dhamm± sotaviññeyy±. Ye te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±; ye v± pana te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±. Ye te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± k±yaviññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±. Ye te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±; ye v± pana te dhamm± cakkhuviññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±. Ye te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± sotaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±. Ye te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± k±yaviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±. Ye te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±; ye v± pana te dhamm± cakkhuviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±. Ye te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± sotaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±. Ye te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±; ye v± pana te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±. Ye te dhamm± k±yaviññeyy±, na te dhamm± cakkhuviññeyy±; ye v± pana te dhamm± cakkhuviññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±. Ye te dhamm± k±yaviññeyy±, na te dhamm± sotaviññeyy±; ye v± pana te dhamm± sotaviññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±. Ye te dhamm± k±yaviññeyy±, na te dhamm± gh±naviññeyy±; ye v± pana te dhamm± gh±naviññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±. Ye te dhamm± k±yaviññeyy±, na te dhamm± jivh±viññeyy±; ye v± pana te dhamm± jivh±viññeyy±, na te dhamm± k±yaviññeyy±. Ime dhamm± kenaci viññeyy± kenaci na viññeyy±.