Dukaniddeso

Up±d±bh±jan²ya½

595. Katama½ ta½ r³pa½ up±d±? Cakkh±yatana½, sot±yatana½, gh±n±yatana½, jivh±yatana½, k±y±yatana½, r³p±yatana½, sadd±yatana½, gandh±yatana½, ras±yatana½, itthindriya½, purisindriya½, j²vitindriya½, k±yaviññatti, vac²viññatti, ±k±sadh±tu, r³passa lahut±, r³passa mudut±, r³passa kammaññat±, r³passa upacayo, r³passa santati, r³passa jarat±, r³passa aniccat±, kaba¼²k±ro ±h±ro.
596. Katama½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½? Ya½ cakkhu [cakkhu½ (s². sy±.)] catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, yena cakkhun± anidassanena sappaµighena r³pa½ sanidassana½ sappaµigha½ passi v± passati v± passissati v± passe v±, cakkhu½ peta½ cakkh±yatana½ peta½ cakkhudh±tu pes± cakkhundriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ netta½ peta½ nayana½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mopeso– ida½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½.
597. Katama½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½? Ya½ cakkhu catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, yamhi cakkhumhi anidassanamhi sappaµighamhi r³pa½ sanidassana½ sappaµigha½ paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, cakkhu½ peta½ cakkh±yatana½ peta½ cakkhudh±tu pes± cakkhundriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ netta½ peta½ nayana½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½.
598. Katama½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½? Ya½ cakkhu catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, ya½ cakkhu anidassana½ sappaµigha½ r³pamhi sanidassanamhi sappaµighamhi paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, cakkhu½ peta½ cakkh±yatana½ peta½ cakkhudh±tu pes± cakkhundriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ netta½ peta½ nayana½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½.
599. Katama½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½? Ya½ cakkhu catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, ya½ cakkhu½ niss±ya r³pa½ ±rabbha cakkhusamphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ cakkhu½ niss±ya r³pa½ ±rabbha cakkhusamphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… cakkhuviññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ cakkhu½ niss±ya r³p±rammaºo cakkhusamphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ cakkhu½ niss±ya r³p±rammaº± cakkhusamphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… cakkhuviññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±, cakkhu½ peta½ cakkh±yatana½ peta½ cakkhudh±tu pes± cakkhundriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ netta½ peta½ nayana½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ cakkh±yatana½.
600. Katama½ ta½ r³pa½ sot±yatana½? Ya½ sota½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, yena sotena anidassanena sappaµighena sadda½ anidassana½ sappaµigha½ suºi v± suº±ti v± suºissati v± suºe v±, sota½ peta½ sot±yatana½ peta½ sotadh±tu pes± sotindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ sot±yatana½.
601. Katama½ ta½ r³pa½ sot±yatana½? Ya½ sota½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, yamhi sotamhi anidassanamhi sappaµighamhi saddo anidassano sappaµigho paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, sota½ peta½ sot±yatana½ peta½ sotadh±tu pes± sotindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ sot±yatana½.
602. Katama½ ta½ r³pa½ sot±yatana½? Ya½ sota½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, ya½ sota½ anidassana½ sappaµigha½ saddamhi anidassanamhi sappaµighamhi paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, sota½ peta½ sot±yatana½ peta½ sotadh±tu pes± sotindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ sot±yatana½.
603. Katama½ ta½ r³pa½ sot±yatana½? Ya½ sota½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, ya½ sota½ niss±ya sadda½ ±rabbha sotasamphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ sota½ niss±ya sadda½ ±rabbha sotasamphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… sotaviññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ sota½ niss±ya sadd±rammaºo sotasamphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ sota½ niss±ya sadd±rammaº± sotasamphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… sotaviññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±, sota½ peta½ sot±yatana½ peta½ sotadh±tu pes± sotindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ sot±yatana½.
604. Katama½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½? Ya½ gh±na½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, yena gh±nena anidassanena sappaµighena gandha½ anidassana½ sappaµigha½ gh±yi v± gh±yati v± gh±yissati v± gh±ye v±, gh±na½ peta½ gh±n±yatana½ peta½ gh±nadh±tu pes± gh±nindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½.
605. Katama½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½? Ya½ gh±na½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, yamhi gh±namhi anidassanamhi sappaµighamhi gandho anidassano sappaµigho paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, gh±na½ peta½ gh±n±yatana½ peta½ gh±nadh±tu pes± gh±nindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½.
606. Katama½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½? Ya½ gh±na½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, ya½ gh±na½ anidassana½ sappaµigha½ gandhamhi anidassanamhi sappaµighamhi paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, gh±na½ peta½ gh±n±yatana½ peta½ gh±nadh±tu pes± gh±nindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mopeso– ida½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½.
607. Katama½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½? Ya½ gh±na½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, ya½ gh±na½ niss±ya gandha½ ±rabbha gh±nasamphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ gh±na½ niss±ya gandha½ ±rabbha gh±nasamphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… gh±naviññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ gh±na½ niss±ya gandh±rammaºo gh±nasamphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ gh±na½ niss±ya gandh±rammaº± gh±nasamphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… gh±naviññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±, gh±na½ peta½ gh±n±yatana½ peta½ gh±nadh±tu pes± gh±nindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ gh±n±yatana½.
608. Katama½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½? Y± jivh± catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, y±ya jivh±ya anidassan±ya sappaµigh±ya rasa½ anidassana½ sappaµigha½ s±yi v± s±yati v± s±yissati v± s±ye v±, jivh± pes± jivh±yatana½ peta½ jivh±dh±tu pes± jivhindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½.
609. Katama½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½? Y± jivh± catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, y±ya jivh±ya anidassan±ya sappaµigh±ya raso anidassano sappaµigho paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, jivh± pes± jivh±yatana½ peta½ jivh±dh±tu pes± jivhindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½.
610. Katama½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½? Y± jivh± catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, y± jivh± anidassan± sappaµigh± rasamhi anidassanamhi sappaµighamhi paµihaññi v± paµihaññati v± paµihaññissati v± paµihaññe v±, jivh± pes± jivh±yatana½ peta½ jivh±dh±tu pes± jivhindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½.
611. Katama½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½? Y± jivh± catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do attabh±vapariy±panno anidassano sappaµigho, ya½ jivha½ niss±ya rasa½ ±rabbha jivh±samphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ jivha½ niss±ya rasa½ ±rabbha jivh±samphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… jivh±viññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ jivha½ niss±ya ras±rammaºo jivh±samphasso uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±…pe… ya½ jivha½ niss±ya ras±rammaº± jivh±samphassaj± vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… jivh±viññ±ºa½ uppajji v± uppajjati v± uppajjissati v± uppajje v±, jivh± pes± jivh±yatana½ peta½ jivh±dh±tu pes± jivhindriya½ peta½ loko peso dv±r± pes± samuddo peso paº¹ara½ peta½ khetta½ peta½ vatthu½ peta½ orima½ t²ra½ peta½ suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ jivh±yatana½.