Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Abhidhammapiµake

Dhammasaªgaº²p±¼i

M±tik±

1. Tikam±tik±

1. (Ka) kusal± dhamm±.
(Kha) akusal± dhamm±.
(Ga) aby±kat± dhamm±.
2. (Ka) sukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±.
(Kha) dukkh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±.
(Ga) adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±.
3. (Ka) vip±k± dhamm±.
(Kha) vip±kadhammadhamm±.
(Ga) nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.
4. (Ka) up±diººup±d±niy± [up±dinnup±d±niy± (sy±.)] dhamm±.
(Kha) anup±diººup±d±niy± dhamm±.
(Ga) anup±diººa-anup±d±niy± [anup±dinn±nup±d±niy± (sy±.)] dhamm±.
5. (Ka) sa½kiliµµhasa½kilesik± dhamm±.
(Kha) asa½kiliµµhasa½kilesik± dhamm±.
(Ga) asa½kiliµµha-asa½kilesik± [asa½kiliµµh±sa½kilesik± (sy±.)] dhamm±.
6. (Ka) savitakkasavic±r± dhamm±.
(Kha) avitakkavic±ramatt± dhamm±.
(Ga) avitakka-avic±r± [avitakk±vic±r± (sy±.)] dhamm±.
7. (Ka) p²tisahagat± dhamm±.
(Kha) sukhasahagat± dhamm±.
(Ga) upekkh±sahagat± dhamm±.
8. (Ka) dassanena pah±tabb± dhamm±.
(Kha) bh±van±ya pah±tabb± dhamm±.
(Ga) neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb± dhamm±.
9. (Ka) dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±.
(Kha) bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±.
(Ga) neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±.
10. (Ka) ±cayag±mino dhamm±.
(Kha) apacayag±mino dhamm±.
(Ga) nev±cayag±min±pacayag±mino [nev±cayag±mino n±pacayag±mino (sy±.)] dhamm±.
11. (Ka) sekkh± dhamm±.
(Kha) asekkh± dhamm±.
(Ga) nevasekkhan±sekkh± [nevasekkh±n±sekkh± (s². sy±.)] dhamm±.
12. (Ka) paritt± dhamm±.
(Kha) mahaggat± dhamm±.
(Ga) appam±º± dhamm±.
13. (Ka) paritt±rammaº± dhamm±.
(Kha) mahaggat±rammaº± dhamm±.
(Ga) appam±º±rammaº± dhamm±.
14. (Ka) h²n± dhamm±.
(Kha) majjhim± dhamm±.
(Ga) paº²t± dhamm±.
15. (Ka) micchattaniyat± dhamm±.
(Kha) sammattaniyat± dhamm±.
(Ga) aniyat± dhamm±.
16. (Ka) magg±rammaº± dhamm±.
(Kha) maggahetuk± dhamm±.
(Ga) magg±dhipatino dhamm±.
17. (Ka) uppann± dhamm±.
(Kha) anuppann± dhamm±.
(Ga) upp±dino dhamm±.
18. (Ka) at²t± dhamm±.
(Kha) an±gat± dhamm±.
(Ga) paccuppann± dhamm±.
19. (Ka) at²t±rammaº± dhamm±.
(Kha) an±gat±rammaº± dhamm±.
(Ga) paccuppann±rammaº± dhamm±.
20. (Ka) ajjhatt± dhamm±.
(Kha) bahiddh± dhamm±.
(Ga) ajjhattabahiddh± dhamm±.
21. (Ka) ajjhatt±rammaº± dhamm±.
(Kha) bahiddh±rammaº± dhamm±.
(Ga) ajjhattabahiddh±rammaº± dhamm±.
22. (Ka) sanidassanasappaµigh± dhamm±.
(Kha) anidassanasappaµigh± dhamm±.
(Ga) anidassana-appaµigh± [anidassan±ppaµigh± (sy±.)] dhamm±.

Tikam±tik±.