3. Voh±ravaggo

424. “Katihi nu kho, bhante, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabban”ti?
“Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? ¾patti½ na j±n±ti, ±pattisamuµµh±na½ na j±n±ti, ±pattiy± payoga½ na j±n±ti, ±pattiy± v³pasama½ na j±n±ti, ±pattiy± na vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? ¾patti½ j±n±ti, ±pattisamuµµh±na½ j±n±ti, ±pattiy± payoga½ j±n±ti, ±pattiy± v³pasama½ j±n±ti, ±pattiy± vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Adhikaraºa½ na j±n±ti, adhikaraºasamuµµh±na½ na j±n±ti, adhikaraºassa payoga½ na j±n±ti, adhikaraºassa v³pasama½ na j±n±ti, adhikaraºassa na vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Adhikaraºa½ j±n±ti adhikaraºasamuµµh±na½ j±n±ti, adhikaraºassa payoga½ j±n±ti, adhikaraºassa v³pasama½ j±n±ti, adhikaraºassa vinicchayakusalo hoti– imehi kho, up±li pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Pasayhapavatt± hoti, anok±sakamma½ k±retv± pavatt± hoti, na yath±dhamme yath±vinaye yath±pattiy± codet± hoti, na yath±dhamme yath±vinaye yath±pattiy± k±ret± hoti, na yath±diµµhiy± by±kat± hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Na pasayhapavatt± hoti, ok±sakamma½ k±retv± pavatt± hoti, yath±dhamme yath±vinaye yath±pattiy± codet± hoti, yath±dhamme yath±vinaye yath±pattiy± k±ret± hoti, yath±diµµhiy± by±kat± hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? ¾patt±n±patti½ na j±n±ti, lahukagaruka½ ±patti½ na j±n±ti, s±vases±navasesa½ ±patti½ na j±n±ti, duµµhull±duµµhulla½ ±patti½ na j±n±ti, sappaµikamma½ appaµikamma½ ±patti½ na j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? ¾patt±n±patti½ j±n±ti, lahukagaruka½ ±patti½ j±n±ti, s±vases±navasesa½ ±patti½ j±n±ti, duµµhull±duµµhulla½ ±patti½ j±n±ti, sappaµikamma½ appaµikamma½ ±patti½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Kamma½ na j±n±ti, kammassa karaºa½ na j±n±ti, kammassa vatthu½ na j±n±ti, kammassa vatta½ na j±n±ti, kammassa v³pasama½ na j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Kamma½ j±n±ti, kammassa karaºa½ j±n±ti, kammassa vatthu½ j±n±ti, kammassa vatta½ j±n±ti, kammassa v³pasama½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Vatthu½ na j±n±ti, nid±na½ na j±n±ti, paññatti½ na j±n±ti, padapacc±bhaµµha½ na j±n±ti, anusandhivacanapatha½ na j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Vatthu½ j±n±ti, nid±na½ j±n±ti, paññatti½ j±n±ti, padapacc±bhaµµha½ j±n±ti, anusandhivacanapatha½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½ Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, alajj² ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, lajj² ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, akusalo ca hoti vinaye– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, kusalo ca hoti vinaye– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Ñatti½ na j±n±ti, ñattiy± karaºa½ na j±n±ti, ñattiy± anuss±vana½ na j±n±ti, ñattiy± samatha½ na j±n±ti, ñattiy± v³pasama½ na j±n±ti– imehi kho, up±li pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Ñatti½ j±n±ti, ñattiy± karaºa½ j±n±ti, ñattiy± anuss±vana½ j±n±ti, ñattiy± samatha½ j±n±ti, ñattiy± v³pasama½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Sutta½ na j±n±ti, sutt±nuloma½ na j±n±ti, vinaya½ na j±n±ti, vinay±nuloma½ na j±n±ti, na ca µh±n±µh±nakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Sutta½ j±n±ti, sutt±nuloma½ j±n±ti, vinaya½ j±n±ti, vinay±nuloma½ j±n±ti, µh±n±µh±nakusalo ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½.
“Aparehipi up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Katamehi pañcahi? Dhamma½ na j±n±ti, dhamm±nuloma½ na j±n±ti, vinaya½ na j±n±ti, vinay±nuloma½ na j±n±ti, na ca pubb±parakusalo hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe na voharitabba½. Pañcahup±li, aªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabba½. Katamehi pañcahi? Dhamma½ j±n±ti, dhamm±nuloma½ j±n±ti, vinaya½ j±n±ti, vinay±nuloma½ j±n±ti, pubb±parakusalo ca hoti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gatena bhikkhun± saªghe voharitabban”ti.

Voh±ravaggo niµµhito tatiyo.

Tassudd±na½–

¾patti adhikaraºa½, pasayh±patti j±nan±;
kamma½ vatthu½ alajj² ca, akusalo ca ñattiy±;
sutta½ na j±n±ti dhamma½, tatiyo vaggasaªgahoti.