3. Pubbakaraŗanid±n±divibh±go

405. Pubbakaraŗa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½ Paccuddh±ro ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no? Adhiµµh±na½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½? Atth±ro ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no? M±tik± ca palibodh± ca ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±, ki½sambh±r± ki½samuµµh±n±? ¾s± ca an±s± ca ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±, ki½sambh±r±, ki½samuµµh±n±?
Pubbakaraŗa½ payoganid±na½, payogasamudaya½, payogaj±tika½, payogapabhava½, payogasambh±ra½, payogasamuµµh±na½. Paccuddh±ro pubbakaraŗanid±no, pubbakaraŗasamudayo, pubbakaraŗaj±tiko, pubbakaraŗapabhavo, pubbakaraŗasambh±ro, pubbakaraŗasamuµµh±no. Adhiµµh±na½ paccuddh±ranid±na½, paccuddh±rasamudaya½, paccuddh±raj±tika½, paccuddh±rapabhava½, paccuddh±rasambh±ra½, paccuddh±rasamuµµh±na½. Atth±ro adhiµµh±nanid±no, adhiµµh±nasamudayo, adhiµµh±naj±tiko, adhiµµh±napabhavo, adhiµµh±nasambh±ro, adhiµµh±nasamuµµh±no. M±tik± ca palibodh± ca atth±ranid±n±, atth±rasamuday±, atth±raj±tik±, atth±rapabhav±, atth±rasambh±r±, atth±rasamuµµh±n±. ¾s± ca an±s± ca vatthunid±n±, vatthusamuday±, vatthuj±tik±, vatthupabhav±, vatthusambh±r±, vatthusamuµµh±n±.
406. Payogo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no, pubbakaraŗa½…pe… paccuddh±ro… adhiµµh±na½… atth±ro… m±tik± ca palibodh± ca… vatthu… ±s± ca an±s± ca ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±, ki½sambh±r±, ki½samuµµh±n±?
Payogo hetunid±no, hetusamudayo, hetuj±tiko, hetupabhavo, hetusambh±ro, hetusamuµµh±no. Pubbakaraŗa½…pe… paccuddh±ro… adhiµµh±na½… atth±ro m±tik± ca palibodh± ca… vatthu… ±s± ca an±s± ca hetunid±n±, hetusamuday±, hetuj±tik±, hetupabhav±, hetusambh±r±, hetusamuµµh±n±.
407. Payogo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no? Pubbakaraŗa½…pe… paccuddh±ro… adhiµµh±na½… atth±ro… m±tik± ca palibodh± ca… vatthu… ±s± ca an±s± ca ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±, ki½sambh±r±, ki½samuµµh±n±?
Payogo paccayanid±no, paccayasamudayo, paccayaj±tiko, paccayapabhavo, paccayasambh±ro, paccayasamuµµh±no. Pubbakaraŗa½…pe… paccuddh±ro… adhiµµh±na½… atth±ro… m±tik± ca palibodh± ca… vatthu… ±s± ca an±s± ca paccayanid±n±, paccayasamuday±, paccayaj±tik±, paccayapabhav±, paccayasambh±r±, paccayasamuµµh±n±.
408. Pubbakaraŗa½ katihi dhammehi saŖgahita½? Pubbakaraŗa½ sattahi dhammehi saŖgahita½. Dhovanena, vic±raŗena, chedanena, bandhanena, sibbanena, rajanena, kappakaraŗena– pubbakaraŗa½ imehi sattahi dhammehi saŖgahita½.
Paccuddh±ro katihi dhammehi saŖgahito? Paccuddh±ro t²hi dhammehi saŖgahito– saŖgh±µiy±, uttar±saŖgena, antarav±sakena.
Adhiµµh±na½ katihi dhammehi saŖgahita½? Adhiµµh±na½ t²hi dhammehi saŖgahita½– saŖgh±µiy±, uttar±saŖgena, antarav±sakena.
Atth±ro katihi dhammehi saŖgahito? Atth±ro ekena dhammena saŖgahito– vac²bhedena.
Kathinassa kati m³l±ni, kati vatth³ni, kati bh³miyo? Kathinassa eka½ m³la½– saŖgho; t²ŗi vatth³ni– saŖgh±µi, uttar±saŖgo, antarav±sako, cha bh³miyo– khoma½, kapp±sika½, koseyya½, kambala½, s±ŗa½, bhaŖga½.
Kathinassa ko ±di, ki½ majjhe, ki½ pariyos±na½? Kathinassa pubbakaraŗa½ ±di, kriy± majjhe, atth±ro pariyos±na½.
409. KatihaŖgehi samann±gato puggalo abhabbo kathina½ attharitu½? KatihaŖgehi samann±gato puggalo bhabbo kathina½ attharitu½? AµµhahaŖgehi samann±gato puggalo abhabbo kathina½ attharitu½. AµµhahaŖgehi samann±gato puggalo bhabbo kathina½ attharitu½. Katamehi aµµhahaŖgehi samann±gato puggalo abhabbo kathina½ attharitu½? Pubbakaraŗa½ na j±n±ti, paccuddh±ra½ na j±n±ti, adhiµµh±na½ na j±n±ti, atth±ra½ na j±n±ti, m±tika½ na j±n±ti, palibodha½ na j±n±ti, uddh±ra½ na j±n±ti, ±nisa½sa½ na j±n±ti– imehi aµµhahaŖgehi samann±gato puggalo abhabbo kathina½ attharitu½. Katamehi aµµhahaŖgehi samann±gato puggalo bhabbo kathina½ attharitu½? Pubbakaraŗa½ j±n±ti, paccuddh±ra½ j±n±ti, adhiµµh±na½ j±n±ti, atth±ra½ j±n±ti, m±tika½ j±n±ti, palibodha½ j±n±ti, uddh±ra½ j±n±ti, ±nisa½sa½ j±n±ti– imehi aµµhahaŖgehi samann±gato puggalo bhabbo kathina½ attharitu½.
410. Katina½ puggal±na½ kathinatth±r± na ruhanti? Katina½ puggal±na½ kathinatth±r± ruhanti? Tiŗŗa½ puggal±na½ kathinatth±r± na ruhanti. Tiŗŗa½ puggal±na½ kathinatth±r± ruhanti. Katamesa½ tiŗŗa½ puggal±na½ kathinatth±r± na ruhanti? Niss²maµµho anumodati, anumodento na v±ca½ bhindati, v±ca½ bhindanto na para½ vińń±peti– imesa½ tiŗŗa½ puggal±na½ kathinatth±r± na ruhanti. Katamesa½ tiŗŗa½ puggal±na½ kathinatth±r± ruhanti? S²maµµho anumodati, anumodento v±ca½ bhindati, v±ca½ bhindanto para½ vińń±peti– imesa½ tiŗŗa½ puggal±na½ kathinatth±r± ruhanti.
411. Kati kathinatth±r± na ruhanti? Kati kathinatth±r± ruhanti? Tayo kathinatth±r± na ruhanti. Tayo kathinatth±r± ruhanti. Katame tayo kathinatth±r± na ruhanti? Vatthuvipannańceva hoti, k±lavipannańca, karaŗavipannańca– ime tayo kathinatth±r± na ruhanti. Katame tayo kathinatth±r± ruhanti? Vatthusampannańceva hoti, k±lasampannańca, karaŗasampannańca– ime tayo kathinatth±r± ruhanti.