19. Samath±dhikaraºav±ro

309. Samath± samathehi sammanti? Samath± adhikaraºehi sammanti? Adhikaraº± samathehi sammanti? Adhikaraº± adhikaraºehi sammanti?
Siy± samath± samathehi sammanti, siy± samath± samathehi na sammanti. Siy± samath± adhikaraºehi sammanti, siy± samath± adhikaraºehi na sammanti. Siy± adhikaraº± samathehi sammanti, siy± adhikaraº± samathehi na sammanti. Siy± adhikaraº± adhikaraºehi sammanti, siy± adhikaraº± adhikaraºehi na sammanti.
310. Katha½ siy± samath± samathehi sammanti, katha½ siy± samath± samathehi na sammanti? Yebhuyyasik± sammukh±vinayena sammati; sativinayena na sammati, am³¼havinayena na sammati, paµiññ±takaraºena na sammati, tassap±piyasik±ya na sammati, tiºavatth±rakena na sammati.
Sativinayo sammukh±vinayena sammati; am³¼havinayena na sammati, paµiññ±takaraºena na samm±ti, tassap±piyasik±ya na sammati, tiºavatth±rakena na sammati, yebhuyyasik±ya na sammati.
Am³¼havinayo sammukh±vinayena sammati; paµiññ±takaraºena na sammati, tassap±piyasik±ya na sammati, tiºavatth±rakena na sammati, yebhuyyasik±ya na sammati, sativinayena na sammati.
Paµiññ±takaraºa½ sammukh±vinayena sammati; tassap±piyasik±ya na sammati, tiºavatth±rakena na sammati, yebhuyyasik±ya na sammati, sativinayena na sammati, am³¼havinayena na sammati.
Tassap±piyasik± sammukh±vinayena sammati; tiºavatth±rakena na sammati, yebhuyyasik±ya na sammati, sativinayena na sammati, am³¼havinayena na sammati, paµiññ±takaraºena na sammati.
Tiºavatth±rako sammukh±vinayena sammati; yebhuyyasik±ya na sammati, sativinayena na sammati, am³¼havinayena na sammati, paµiññ±takaraºena na sammati, tassap±piyasik±ya na sammati. Eva½ siy± samath± samathehi sammanti. Eva½ siy± samath± samathehi na sammanti.
311. Katha½ siy± samath± adhikaraºehi sammanti, katha½ siy± samath± adhikaraºehi na sammanti? Sammukh±vinayo viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Yebhuyyasik± viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Sativinayo viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Am³¼havinayo viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Paµiññ±takaraºa½ viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Tassap±piyasik± viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Tiºavatth±rako viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati. Eva½ siy± samath± adhikaraºehi sammanti. Eva½ siy± samath± adhikaraºehi na sammanti.
312. Katha½ siy± adhikaraº± samathehi sammanti, katha½ siy± adhikaraº± samathehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºa½ sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca sammati; sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca na sammati.
Anuv±d±dhikaraºa½ sammukh±vinayena ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca sammati; yebhuyyasik±ya ca paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca na sammati.
¾patt±dhikaraºa½ sammukh±vinayena ca paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca sammati; yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca na sammati.
Kicc±dhikaraºa½ sammukh±vinayena sammati yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakena ca na sammati. Eva½ siy± adhikaraº± samathehi sammanti. Eva½ siy± adhikaraº± samathehi na sammanti.
313. Katha½ siy± adhikaraº± adhikaraºehi sammanti? Katha½ siy± adhikaraº± adhikaraºehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºa½ viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Anuv±d±dhikaraºa½ viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
¾patt±dhikaraºa½ viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati.
Kicc±dhikaraºa½ viv±d±dhikaraºena na sammati, anuv±d±dhikaraºena na sammati, ±patt±dhikaraºena na sammati; kicc±dhikaraºena sammati. Eva½ siy± adhikaraº± adhikaraºehi sammanti. Eva½ siy± adhikaraº± adhikaraºehi na sammanti.
Ch±pi samath± catt±ropi adhikaraº± sammukh±vinayena sammanti; sammukh±vinayo na kenaci sammati.

Samath±dhikaraºav±ro niµµhito ek³nav²satimo.