11. Samathasammukh±vinayav±ro

301. Samatho sammukh±vinayo, sammukh±vinayo samatho? Samatho yebhuyyasik±, yebhuyyasik± samatho? Samatho sativinayo sativinayo samatho? Samatho am³¼havinayo, am³¼havinayo samatho? Samatho paµiññ±takaraºa½, paµiññ±takaraºa½ samatho? Samatho tassap±piyasik±, tassap±piyasik± samatho? Samatho tiºavatth±rako, tiºavatth±rako samatho?
Yebhuyyasik± sativinayo am³¼havinayo paµiññ±takaraºa½ tassap±piyasik± tiºavatth±rako– ime samath± samath±, no sammukh±vinayo. Sammukh±vinayo samatho ceva sammukh±vinayo ca.
Sativinayo am³¼havinayo paµiññ±takaraºa½ tassap±piyasik± tiºavatth±rako sammukh±vinayo– ime samath± samath±, no yebhuyyasik±. Yebhuyyasik± samatho ceva yebhuyyasik± ca.
Am³¼havinayo paµiññ±takaraºa½ tassap±piyasik± tiºavatth±rako sammukh±vinayo yebhuyyasik±– ime samath± samath±, no sativinayo. Sativinayo samatho ceva sativinayo ca.
Paµiññ±takaraºa½ tassap±piyasik± tiºavatth±rako sammukh±vinayo yebhuyyasik± sativinayo– ime samath± samath±, no am³¼havinayo. Am³¼havinayo samatho ceva am³¼havinayo ca.
Tassap±piyasik± tiºavatth±rako sammukh±vinayo yebhuyyasik± sativinayo am³¼havinayo– ime samath± samath±, no paµiññ±takaraºa½. Paµiññ±takaraºa½ samatho ceva paµiññ±takaraºañca.
Tiºavatth±rako sammukh±vinayo yebhuyyasik± sativinayo am³¼havinayo paµiññ±takaraºa½– ime samath± samath±, no tassap±piyasik±. Tassap±piyasik± samatho ceva tassap±piyasik± ca.
Sammukh±vinayo yebhuyyasik± sativinayo am³¼havinayo paµiññ±takaraºa½ tassap±piyasik±– ime samath± samath±, no tiºavatth±rako. Tiºavatth±rako samatho ceva tiºavatth±rako ca.

Samathasammukh±vinayav±ro niµµhito ek±dasamo.