197. Karaº²yado¼asaka½

320. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “nevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa ta½ c²vara½ kayiram±na½ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissa½, na paccessan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. Tassa s± c²var±s± upacchijjati. Tassa bhikkhuno ±s±vacchediko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti “nevima½ c²vara½ k±ressan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa ta½ c²vara½ kayiram±na½ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. Tassa s± c²var±s± upacchijjati. Tassa bhikkhuno ±s±vacchediko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati anadhiµµhitena; nevassa hoti– “paccessan”ti, na panassa hoti– “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati anadhiµµhitena; nevassa hoti– “paccessan”ti, na panassa hoti– “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “nevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati anadhiµµhitena; nevassa hoti– “paccessan”ti, na panassa hoti– “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. An±s±ya labhati, ±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa ta½ c²vara½ kayiram±na½ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino kenacideva karaº²yena pakkamati anadhiµµhitena; nevassa hoti– “paccessan”ti, na panassa hoti– “na paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa c²var±s± uppajjati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissa½, na paccessan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. Tassa s± c²var±s± upacchijjati. Tassa bhikkhuno ±s±vacchediko kathinuddh±ro.

Karaº²yado¼asaka½ niµµhita½.