3. Dutiyasuttantaniddeso

14. Ya½ r³pa½ paµicca uppajjati sukha½ somanassa½, aya½ r³passa ass±doti– pah±nappaµivedho samudayasacca½. Ya½ r³pa½ anicca½ ta½ dukkha½ vipariŗ±madhamma½, aya½ r³passa ±d²navoti– parińń±paµivedho dukkhasacca½. Yo r³pasmi½ chandar±gavinayo chandar±gappah±na½, ida½ r³passa nissaraŗanti– sacchikiriy±paµivedho nirodhasacca½. Y± imesu t²su µh±nesu diµµhi saŖkappo v±c± kammanto ±j²vo v±y±mo sati sam±dhi– bh±van±paµivedho maggasacca½.
Ya½ vedana½ paµicca…pe… ya½ sańńa½ paµicca… ya½ saŖkh±re paµicca… ya½ vińń±ŗa½ paµicca uppajjati sukha½ somanassa½, aya½ vińń±ŗassa ass±doti– pah±nappaµivedho samudayasacca½. Ya½ vińń±ŗa½ anicca½ ta½ dukkha½ vipariŗ±madhamma½, aya½ vińń±ŗassa ±d²navoti– parińń±paµivedho dukkhasacca½. Yo vińń±ŗasmi½ chandar±gavinayo chandar±gappah±na½, ida½ vińń±ŗassa nissaraŗanti– sacchikiriy±paµivedho nirodhasacca½. Y± imesu t²su µh±nesu diµµhi saŖkappo v±c± kammanto ±j²vo v±y±mo sati sam±dhi– bh±van±paµivedho maggasacca½.
15. Saccanti katih±k±rehi sacca½? Esanaµµhena pariggahaµµhena, paµivedhaµµhena. Katha½ esanaµµhena sacca½? Jar±maraŗa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhavanti– eva½ esanaµµhena sacca½. Jar±maraŗa½ j±tinid±na½, j±tisamudaya½, j±tij±tika½, j±tippabhavanti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Jar±maraŗańca paj±n±ti, jar±maraŗasamudayańca paj±n±ti, jar±maraŗanirodhańca paj±n±ti, jar±maraŗanirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
J±ti ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±ti– eva½ esanaµµhena sacca½. J±ti bhavanid±n±, bhavasamuday±, bhavaj±tik±, bhavappabhav±ti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. J±tińca paj±n±ti, j±tisamudayańca paj±n±ti, j±tinirodhańca paj±n±ti, j±tinirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
Bhavo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavoti– eva½ esanaµµhena sacca½ Bhavo up±d±nanid±no, up±d±nasamudayo, up±d±naj±tiko, up±d±nappabhavoti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Bhava½ ca paj±n±ti, bhavasamudayańca paj±n±ti, bhavanirodhańca paj±n±ti, bhavanirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
Up±d±na½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhavanti– eva½ esanaµµhena sacca½. Up±d±na½ taŗh±nid±na½, taŗh±samudaya½, taŗh±j±tika½, taŗh±pabhavanti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Up±d±nańca paj±n±ti, up±d±nasamudayańca paj±n±ti, up±d±nanirodhańca paj±n±ti up±d±nanirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
Taŗh± ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±ti– eva½ esanaµµhena sacca½. Taŗh± vedan±nid±n±, vedan±samuday±, vedan±j±tik±, vedan±pabhav±ti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Taŗhańca paj±n±ti, taŗh±samudayańca paj±n±ti, taŗh±nirodhańca paj±n±ti, taŗh±nirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
Vedan± ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±ti– eva½ esanaµµhena sacca½. Vedan± phassanid±n±, phassasamuday±, phassaj±tik±, phassappabhav±ti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Vedanańca paj±n±ti, vedan±samudayańca paj±n±ti, vedan±nirodhańca paj±n±ti, vedan±nirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
Phasso ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavoti– eva½ esanaµµhena sacca½. Phasso sa¼±yatananid±no, sa¼±yatanasamudayo, sa¼±yatanaj±tiko, sa¼±yatanappabhavoti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Phassańca paj±n±ti, phassasamudayańca paj±n±ti, phassanirodhańca paj±n±ti, phassanirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
Sa¼±yatana½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhavanti– eva½ esanaµµhena sacca½. Sa¼±yatana½ n±mar³panid±na½, n±mar³pasamudaya½, n±mar³paj±tika½, n±mar³pappabhavanti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Sa¼±yatanańca paj±n±ti, sa¼±yatanasamudayańca paj±n±ti, sa¼±yatananirodhańca paj±n±ti, sa¼±yatananirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
N±mar³pa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhavanti– eva½ esanaµµhena sacca½. N±mar³pa½ vińń±ŗanid±na½, vińń±ŗasamudaya½, vińń±ŗaj±tika½, vińń±ŗappabhavanti eva½ pariggahaµµhena sacca½. N±mar³pańca paj±n±ti, n±mar³pasamudayańca paj±n±ti, n±mar³panirodhańca paj±n±ti, n±mar³panirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
Vińń±ŗa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhavanti– eva½ esanaµµhena sacca½. Vińń±ŗa½ saŖkh±ranid±na½, saŖkh±rasamudaya½, saŖkh±raj±tika½ saŖkh±rappabhavanti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. Vińń±ŗańca paj±n±ti, vińń±ŗasamudayańca paj±n±ti, vińń±ŗanirodhańca paj±n±ti, vińń±ŗanirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
SaŖkh±r± ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±ti– eva½ esanaµµhena sacca½. SaŖkh±r± avijj±nid±n±, avijj±samuday±, avijj±j±tik±, avijj±pabhav±ti– eva½ pariggahaµµhena sacca½. SaŖkh±re ca paj±n±ti, saŖkh±rasamudayańca paj±n±ti, saŖkh±ranirodhańca paj±n±ti, saŖkh±ranirodhag±mini½ paµipadańca paj±n±ti– eva½ paµivedhaµµhena sacca½.
16. Jar±maraŗa½ dukkhasacca½, j±ti samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. J±ti dukkhasacca½, bhavo samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. Bhavo dukkhasacca½, up±d±na½ samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. Up±d±na½ dukkhasacca½, taŗh± samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. Taŗh± dukkhasacca½, vedan± samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. Vedan± dukkhasacca½, phasso samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. Phasso dukkhasacca½, sa¼±yatana½ samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. Sa¼±yatana½ dukkhasacca½, n±mar³pa½ samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. N±mar³pa½ dukkhasacca½, vińń±ŗa½ samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. Vińń±ŗa½ dukkhasacca½, saŖkh±r± samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. SaŖkh±r± dukkhasacca½, avijj± samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½.
Jar±maraŗa½ siy± dukkhasacca½, siy± samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasacca½. J±ti siy± dukkhasacca½ siy± samudayasacca½…pe… bhavo siy± dukkhasacca½, siy± samudayasacca½, ubhinnampi nissaraŗa½ nirodhasacca½, nirodhappaj±nan± maggasaccanti.

Bh±ŗav±ro.

Saccakath± niµµhit±.