334. R±jov±daj±taka˝ (4-4-4)

133. Gava˝ ce taram±n±na˝, jimha˝ gacchati puŞgavo;
sabb± t± jimha˝ gacchanti [sabb± g±v˛ jimha˝ yanti (s˛. sy±.)], nette jimha˝ gate sati.
134. Evameva manussesu, yo hoti seµµhasammato;
so ce adhamma˝ carati, pageva itar± paj±;
sabba˝ raµµha˝ dukha˝ seti, r±j± ce hoti adhammiko.
135. Gava˝ ce taram±n±na˝, uju˝ gacchati puŞgavo;
sabb± g±v˛ uju˝ yanti [sabb± t± uju˝ gacchanti (p˛. a. ni. 4.70)], nette uju˝ gate sati.
136. Evameva manussesu, yo hoti seµµhasammato;
so sace dhamma˝ carati, pageva itar± paj±;
sabba˝ raµµha˝ sukha˝ seti, r±j± ce hoti dhammikoti.

R±jov±daj±taka˝ catuttha˝.