270. Ul│kaj▒takaŻ (3-2-10)

58. Sabbehi kira ˝▒t▓hi, kosiyo issaro kato;
sace ˝▒t▓hi anu˝˝▒to [˝▒t▓hanu˝˝▒to (s▓. p▓.)], bha║eyy▒haŻ ekav▒cikaŻ.
59. Bha║a samma anu˝˝▒to, atthaŻ dhamma˝ca kevalaŻ;
santi hi dahar▒ pakkh▓, pa˝˝avanto jutindhar▒.
60. Na me ruccati bhaddaŻ vo [bhadante (ka.)], ul│kass▒bhisecanaŻ;
akkuddhassa mukhaŻ passa, kathaŻ kuddho karissat▓ti.

Ul│kaj▒takaŻ dasamaŻ.

Padumavaggo dutiyo.

Tassudd▒naŻľ
Padumuttama n▒gasirivhayano, sa-maha║║ava y│pa khurappavaro;
atha bhaddal▓ ku˝jara rukkha puna, kharav▒ca ul│kavarena das▒ti.