50-53. Ki¬ka║ipupph▒divaggo

1-40. Ki¬ka║ipupphiyatthera-apad▒n▒diva║║an▒

Pa˝˝▒samavagge ca ekapa˝˝▒samavagge ca dvepa˝˝▒samavagge ca tepa˝˝▒samavagge ca sabb▒ni apad▒n▒ni utt▒n▒nev▒ti.