4. Sama║abr▒hma║asuttaŻ

107. ôYe keci, bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ lokassa ass▒da˝ca ass▒dato ▒d▓nava˝ca ▒d▓navato nissara║a˝ca nissara║ato yath▒bh│taŻ nappaj▒nanti, na me te [na te (ka.)], bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ sama║esu v▒ sama║asammat▒ br▒hma║esu v▒ br▒hma║asammat▒, na ca pana te ▒yasmanto s▒ma˝˝atthaŻ v▒ brahma˝˝atthaŻ v▒ diÁÁheva dhamme sayaŻ abhi˝˝▒ sacchikatv▒ upasampajja viharanti. Ye ca kho keci bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ lokassa ass▒da˝ca ass▒dato ▒d▓nava˝ca ▒d▓navato nissara║a˝ca nissara║ato yath▒bh│taŻ paj▒nanti, te kho, bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ sama║esu v▒ sama║asammat▒ br▒hma║esu v▒ br▒hma║asammat▒, te ca pan▒yasmanto s▒ma˝˝attha˝ca brahma˝˝attha˝ca diÁÁheva dhamme sayaŻ abhi˝˝▒ sacchikatv▒ upasampajja viharant▓öti [viharissanti (s▓. p▓.)]. CatutthaŻ.