4. Bhara║╣uk▒l▒masuttava║║an▒

127. Catutthe kevalakappanti sakalakappaŻ. Anv▒hi║╣antoti vicaranto. N▒ddas▒ti kiŻ k▒ra║▒ na addasa? AyaŻ kira bhara║╣u k▒l▒mo saky▒naŻ aggapi║╣aŻ kh▒danto vicarati. Tassa vasanaÁÁh▒naŻ sampattak▒le ek▒ dhammadesan▒ samuÁÁhahissat▓ti ˝atv▒ bhagav▒ evaŻ adhiÁÁh▒si, yath▒ a˝˝o ▒vasatho na pa˝˝▒yittha. Tasm▒ na addasa. Pur▒║asabrahmac▒r▓ti por▒║ako sabrahmac▒r▓. So kira ▒╝▒rak▒l▒mak▒le tasmiŻyeva assame ahosi, taŻ sandh▒yevam▒ha. SantharaŻ pa˝˝▒peh▓ti santharitabbaŻ santhar▒h▓ti attho. SantharaŻ pa˝˝▒petv▒ti kappiyama˝cake paccatthara║aŻ pa˝˝▒petv▒. K▒m▒naŻ pari˝˝aŻ pa˝˝▒pet▓ti ettha pari˝˝▒ n▒ma samatikkamo, tasm▒ k▒m▒naŻ samatikkamaŻ paÁhamajjh▒naŻ pa˝˝▒peti. Na r│p▒naŻ pari˝˝anti r│p▒naŻ samatikkamabh│taŻ ar│p▒vacarasam▒pattiŻ na pa˝˝▒peti. Na vedan▒naŻ pari˝˝anti vedan▒naŻ samatikkamaŻ nibb▒naŻ na pa˝˝▒peti. NiÁÁh▒ti gati nipphatti. Ud▒hu puth│ti ud▒hu n▒n▒.