2. Pu¼avakasutta½

239. “Pu¼avakasaññ± [pu¼uvakasaññ± (ka.)], bhikkhave, bh±vit±…pe… dutiya½.

3. Vin²lakasutta½

240. “Vin²lakasaññ±, bhikkhave…pe… tatiya½.

4. Vicchiddakasutta½

241. “Vicchiddakasaññ±, bhikkhave…pe… catuttha½.

5. Uddhum±takasutta½

242. “Uddhum±takasaññ±, bhikkhave…pe… pañcama½.

6. Mett±sutta½

243. “Mett±, bhikkhave, bh±vit±…pe… chaµµha½.

7. Karuº±sutta½

244. “Karuº±, bhikkhave, bh±vit±…pe… sattama½.