6. S±kacchavaggo

1. ¾h±rasutta½

232. S±vatthinid±na½ “Pañcannañca, bhikkhave, n²varaº±na½ sattannañca bojjhaªg±na½ ±h±rañca an±h±rañca desess±mi; ta½ suº±tha. Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± k±macchandassa upp±d±ya, uppannassa v± k±macchandassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave subhanimitta½. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± k±macchandassa upp±d±ya, uppannassa v± k±macchandassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± by±p±dassa upp±d±ya, uppannassa v± by±p±dassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, paµighanimitta½ Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± by±p±dassa upp±d±ya, uppannassa v± by±p±dassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± thinamiddhassa upp±d±ya, uppannassa v± thinamiddhassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, arati tandi vijambhit± bhattasammado cetaso ca l²natta½. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± thinamiddhassa upp±d±ya, uppannassa v± thinamiddhassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± uddhaccakukkuccassa upp±d±ya, uppannassa v± uddhaccakukkuccassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, cetaso av³pasamo. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± uddhaccakukkuccassa upp±d±ya, uppannassa v± uddhaccakukkuccassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppann±ya v± vicikicch±ya upp±d±ya, uppann±ya v± vicikicch±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, vicikicch±µµh±n²y± dhamm±. Tattha ayonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppann±ya v± vicikicch±ya upp±d±ya, uppann±ya v± vicikicch±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± satisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± satisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, satisambojjhaªgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± satisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± satisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, kusal±kusal± dhamm± s±vajj±navajj± dhamm± h²napaº²t± dhamm± kaºhasukkasappaµibh±g± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, ±rambhadh±tu nikkamadh±tu parakkamadh±tu. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± p²tisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± p²tisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, p²tisambojjhaªgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± p²tisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± p²tisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, k±yappassaddhi cittappassaddhi Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, samathanimitta½ abyagganimitta½. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, ±h±ro anuppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, upekkh±sambojjhaªgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayam±h±ro anuppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± k±macchandassa upp±d±ya, uppannassa v± k±macchandassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, asubhanimitta½ Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± k±macchandassa upp±d±ya, uppannassa v± k±macchandassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± by±p±dassa upp±d±ya, uppannassa v± by±p±dassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, mett±cetovimutti. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± by±p±dassa upp±d±ya, uppannassa v± by±p±dassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± thinamiddhassa upp±d±ya, uppannassa v± thinamiddhassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, ±rambhadh±tu nikkamadh±tu parakkamadh±tu. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± thinamiddhassa upp±d±ya uppannassa v± thinamiddhassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± uddhaccakukkuccassa upp±d±ya, uppannassa v± uddhaccakukkuccassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, cetaso v³pasamo. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± uddhaccakukkuccassa upp±d±ya, uppannassa v± uddhaccakukkuccassa bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppann±ya v± vicikicch±ya upp±d±ya, uppann±ya v± vicikicch±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya? Atthi, bhikkhave, kusal±kusal± dhamm± s±vajj±navajj± dhamm± h²napaº²t± dhamm± kaºhasukkasappaµibh±g± dhamm±. Tattha yonisomanasik±rabahul²k±ro ayaman±h±ro anuppann±ya v± vicikicch±ya upp±d±ya, uppann±ya v± vicikicch±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± satisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± satisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, satisambojjhaªgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha amanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± satisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± satisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, kusal±kusal± dhamm± s±vajj±navajj± dhamm± h²napaº²t± dhamm± kaºhasukkasappaµibh±g± dhamm±. Tattha amanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± dhammavicayasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, ±rambhadh±tu nikkamadh±tu parakkamadh±tu. Tattha amanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± v²riyasambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± p²tisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± p²tisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, p²tisambojjhaªgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha amanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± p²tisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± p²tisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, k±yappassaddhi cittappassaddhi. Tattha amanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± passaddhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, samathanimitta½ abyagganimitta½. Tattha amanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± sam±dhisambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±.
“Ko ca, bhikkhave, an±h±ro anuppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa upp±d±ya, uppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±? Atthi, bhikkhave, upekkh±sambojjhaªgaµµh±n²y± dhamm±. Tattha amanasik±rabahul²k±ro– ayaman±h±ro anuppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa upp±d±ya uppannassa v± upekkh±sambojjhaªgassa bh±van±ya p±rip³riy±”ti. Paµhama½.