8. Nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanapa˝h▒suttaŻ

339. ôĹNevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ, nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatananĺti vuccati. KatamaŻ nu kho nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatananti? Tassa mayhaŻ, ▒vuso, etadahosiľ Ĺidha bhikkhu sabbaso ▒ki˝ca˝˝▒yatanaŻ samatikkamma nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ upasampajja viharati. IdaŻ vuccati nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatananĺti. So khv▒haŻ, ▒vuso, sabbaso ▒ki˝ca˝˝▒yatanaŻ samatikkamma nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ upasampajja vihar▒mi. Tassa mayhaŻ, ▒vuso, imin▒ vih▒rena viharato ▒ki˝ca˝˝▒yatanasahagat▒ sa˝˝▒manasik▒r▒ samud▒caranti.
ôAtha kho maŻ, ▒vuso, bhagav▒ iddhiy▒ upasa¬kamitv▒ etadavocaľ Ĺmoggall▒na, moggall▒na! M▒, br▒hma║a, nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ pam▒do, nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane cittaŻ sa║Áhapehi, nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane cittaŻ ekodiŻ karohi, nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane cittaŻ sam▒dah▒ĺti. So khv▒haŻ, ▒vuso, aparena samayena sabbaso ▒ki˝ca˝˝▒yatanaŻ samatikkamma nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ upasampajja vih▒siŻ. Ya˝hi taŻ, ▒vuso, samm▒ vadam▒no vadeyyaůpeů mah▒bhi˝˝ataŻ pattoöti. AÁÁhamaŻ.