“No heta½, bhante”.
“Ima½ ce tumhe, bhikkhave, diµµhi½ eva½ parisuddha½ eva½ pariyod±ta½ na all²yetha na kel±yetha na dhan±yetha na mam±yetha, api nu me tumhe, bhikkhave, kull³pama½ dhamma½ desita½ ±j±neyy±tha nittharaºatth±ya no gahaºatth±y±”ti?
“Eva½, bhante”.
402. “Catt±rome, bhikkhave, ±h±r± bh³t±na½ v± satt±na½ µhitiy±, sambhaves²na½ v± anuggah±ya. Katame catt±ro? Kaba¼²k±ro ±h±ro o¼±riko v± sukhumo v±, phasso dutiyo, manosañcetan± tatiy±, viññ±ºa½ catuttha½.
“Ime ca, bhikkhave, catt±ro ±h±r± ki½nid±n± ki½samuday± ki½j±tik± ki½pabhav±?
“Ime catt±ro ±h±r± taºh±nid±n± taºh±samuday± taºh±j±tik± taºh±pabhav±.
“Taºh± c±ya½, bhikkhave, ki½nid±n± ki½samuday± ki½j±tik± ki½pabhav±?
“Taºh± vedan±nid±n± vedan±samuday± vedan±j±tik± vedan±pabhav±.
“Vedan± c±ya½, bhikkhave, ki½nid±n± ki½samuday± ki½j±tik± ki½pabhav±?
“Vedan± phassanid±n± phassasamuday± phassaj±tik± phassapabhav±
“Phasso c±ya½, bhikkhave, ki½nid±no ki½samudayo ki½j±tiko ki½pabhavo?
“Phasso sa¼±yatananid±no sa¼±yatanasamudayo sa¼±yatanaj±tiko sa¼±yatanapabhavo.
“Sa¼±yatana½ cida½, bhikkhave, ki½nid±na½ ki½samudaya½ ki½j±tika½ ki½pabhava½?
“Sa¼±yatana½ n±mar³panid±na½ n±mar³pasamudaya½ n±mar³paj±tika½ n±mar³papabhava½.
“N±mar³pa½ cida½, bhikkhave, ki½nid±na½ ki½samudaya½ ki½j±tika½ ki½pabhava½?
“N±mar³pa½ viññ±ºanid±na½ viññ±ºasamudaya½ viññ±ºaj±tika½ viññ±ºapabhava½.
“Viññ±ºa½ cida½, bhikkhave, ki½nid±na½ ki½samudaya½ ki½j±tika½ ki½pabhava½?
“Viññ±ºa½ saªkh±ranid±na½ saªkh±rasamudaya½ saªkh±raj±tika½ saªkh±rapabhava½.
“Saªkh±r± cime, bhikkhave, ki½nid±n± ki½samuday± ki½j±tik± ki½pabhav±?
“Saªkh±r± avijj±nid±n± avijj±samuday± avijj±j±tik± avijj±pabhav±.
“Iti kho, bhikkhave, avijj±paccay± saªkh±r±, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±mar³pa½, n±mar³papaccay± sa¼±yatana½, sa¼±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh±, taºh±paccay± up±d±na½, up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½ sokaparidevadukkhadomanassup±y±s± sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.”’
403. “J±tipaccay± jar±maraºanti iti kho paneta½ vutta½; j±tipaccay± nu kho, bhikkhave, jar±maraºa½, no v±, katha½ v± ettha [katha½ v± vo ettha (?)] Hot²”ti? “J±tipaccay±, bhante, jar±maraºa½; eva½ no ettha hoti [eva½ no ettha hot²ti (ka.)]– j±tipaccay± jar±maraºan”ti. “Bhavapaccay± j±t²ti iti kho paneta½ vutta½; bhavapaccay± nu kho, bhikkhave, j±ti, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Bhavapaccay±, bhante j±ti; eva½ no ettha hoti– bhavapaccay± j±t²”ti “Up±d±napaccay± bhavoti iti kho paneta½ vutta½; up±d±napaccay± nu kho, bhikkhave, bhavo, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Up±d±napaccay±, bhante, bhavo; eva½ no ettha hoti– up±d±napaccay± bhavo”ti. “Taºh±paccay± up±d±nanti iti kho paneta½ vutta½, taºh±paccay± nu kho, bhikkhave, up±d±na½, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Taºh±paccay±, bhante, up±d±na½; eva½ no ettha hoti– taºh±paccay± up±d±nan”ti. “Vedan±paccay± taºh±ti iti kho paneta½ vutta½; vedan±paccay± nu kho, bhikkhave, taºh±, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Vedan±paccay±, bhante, taºh±; eva½ no ettha hoti– vedan±paccay± taºh±”ti. “Phassapaccay± vedan±ti iti kho paneta½ vutta½; phassapaccay± nu kho, bhikkhave, vedan±, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Phassapaccay±, bhante, vedan±; eva½ no ettha hoti– phassapaccay± vedan±”ti. “Sa¼±yatanapaccay± phassoti iti kho paneta½ vutta½; sa¼±yatanapaccay± nu kho, bhikkhave, phasso, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Sa¼±yatanapaccay±, bhante, phasso; eva½ no ettha hoti– sa¼±yatanapaccay± phasso”ti. “N±mar³papaccay± sa¼±yatananti iti kho paneta½ vutta½; n±mar³papaccay± nu kho, bhikkhave, sa¼±yatana½, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “N±mar³papaccay±, bhante, sa¼±yatana½; eva½ no ettha hoti– n±mar³papaccay± sa¼±yatanan”ti. “Viññ±ºapaccay± n±mar³panti iti kho paneta½ vutta½; viññ±ºapaccay± nu kho, bhikkhave, n±mar³pa½, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Viññ±ºapaccay±, bhante, n±mar³pa½; eva½ no ettha hoti– viññ±ºapaccay± n±mar³pan”ti. “Saªkh±rapaccay± viññ±ºanti iti kho paneta½ vutta½; saªkh±rapaccay± nu kho, bhikkhave, viññ±ºa½, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Saªkh±rapaccay±, bhante, viññ±ºa½; eva½ no ettha hoti– saªkh±rapaccay± viññ±ºan”ti. “Avijj±paccay± saªkh±r±ti iti kho paneta½ vutta½; avijj±paccay± nu kho, bhikkhave, saªkh±r±, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Avijj±paccay±, bhante, saªkh±r±; eva½ no ettha hoti– avijj±paccay± saªkh±r±”ti.
404. “S±dhu, bhikkhave. Iti kho, bhikkhave, tumhepi eva½ vadetha, ahampi eva½ vad±mi– imasmi½ sati ida½ hoti, imassupp±d± ida½ uppajjati, yadida½– avijj±paccay± saªkh±r±, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±mar³pa½, n±mar³papaccay± sa¼±yatana½, sa¼±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh±, taºh±paccay± up±d±na½, up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½ sokaparidevadukkhadomanassup±y±s± sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
“Avijj±yatveva asesavir±ganirodh± saªkh±ranirodho, saªkh±ranirodh± viññ±ºanirodho, viññ±ºanirodh± n±mar³panirodho, n±mar³panirodh± sa¼±yatananirodho sa¼±yatananirodh± phassanirodho, phassanirodh± vedan±nirodho, vedan±nirodh± taºh±nirodho, taºh±nirodh± up±d±nanirodho, up±d±nanirodh± bhavanirodho, bhavanirodh± j±tinirodho, j±tinirodh± jar±maraºa½ sokaparidevadukkhadomanassup±y±s± nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
405. “J±tinirodh± jar±maraºanirodhoti iti kho paneta½ vutta½; j±tinirodh± nu kho, bhikkhave, jar±maraºanirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “J±tinirodh±, bhante, jar±maraºanirodho; eva½ no ettha hoti– j±tinirodh± jar±maraºanirodho”ti. “Bhavanirodh± j±tinirodhoti iti kho paneta½ vutta½; bhavanirodh± nu kho, bhikkhave, j±tinirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Bhavanirodh±, bhante, j±tinirodho; eva½ no ettha hoti– bhavanirodh± j±tinirodho”ti. “Up±d±nanirodh± bhavanirodhoti iti kho paneta½ vutta½; up±d±nanirodh± nu kho, bhikkhave, bhavanirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Up±d±nanirodh±, bhante, bhavanirodho; eva½ no ettha hoti– up±d±nanirodh± bhavanirodho”ti. “Taºh±nirodh± up±d±nanirodhoti iti kho paneta½ vutta½; taºh±nirodh± nu kho, bhikkhave, up±d±nanirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Taºh±nirodh±, bhante, up±d±nanirodho; eva½ no ettha hoti– taºh±nirodh± up±d±nanirodho”ti. “Vedan±nirodh± taºh±nirodhoti iti kho paneta½ vutta½; vedan±nirodh± nu kho, bhikkhave, taºh±nirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Vedan±nirodh±, bhante, taºh±nirodho; eva½ no ettha hoti– vedan±nirodh± taºh±nirodho”ti. “Phassanirodh± vedan±nirodhoti iti kho paneta½ vutta½; phassanirodh± nu kho, bhikkhave, vedan±nirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Phassanirodh±, bhante, vedan±nirodho; eva½ no ettha hoti– phassanirodh± vedan±nirodho”ti. “Sa¼±yatananirodh± phassanirodhoti iti kho paneta½ vutta½; sa¼±yatananirodh± nu kho, bhikkhave, phassanirodho, no v± katha½ v± ettha hot²ti? Sa¼±yatananirodh±, bhante, phassanirodho; eva½ no ettha hoti– sa¼±yatananirodh± phassanirodho”ti. “N±mar³panirodh± sa¼±yatananirodhoti iti kho paneta½ vutta½; n±mar³panirodh± nu kho, bhikkhave, sa¼±yatananirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “N±mar³panirodh±, bhante, sa¼±yatananirodho; eva½ no ettha hoti– n±mar³panirodh± sa¼±yatananirodho”ti. “Viññ±ºanirodh± n±mar³panirodhoti iti kho paneta½ vutta½; viññ±ºanirodh± nu kho, bhikkhave, n±mar³panirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Viññ±ºanirodh±, bhante, n±mar³panirodho; eva½ no ettha hoti– viññ±ºanirodh± n±mar³panirodho”ti. “Saªkh±ranirodh± viññ±ºanirodhoti iti kho paneta½ vutta½; saªkh±ranirodh± nu kho, bhikkhave, viññ±ºanirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Saªkh±ranirodh±, bhante viññ±ºanirodho; eva½ no ettha hoti– saªkh±ranirodh± viññ±ºanirodho”ti. “Avijj±nirodh± saªkh±ranirodhoti iti kho paneta½ vutta½; avijj±nirodh± nu kho, bhikkhave, saªkh±ranirodho, no v±, katha½ v± ettha hot²”ti? “Avijj±nirodh±, bhante, saªkh±ranirodho; eva½ no ettha hoti– avijj±nirodh± saªkh±ranirodho”ti.
406. “S±dhu, bhikkhave. Iti kho, bhikkhave, tumhepi eva½ vadetha, ahampi eva½ vad±mi– imasmi½ asati ida½ na hoti, imassa nirodh± ida½ nirujjhati, yadida½– avijj±nirodh± saªkh±ranirodho, saªkh±ranirodh± viññ±ºanirodho, viññ±ºanirodh± n±mar³panirodho, n±mar³panirodh± sa¼±yatananirodho, sa¼±yatananirodh± phassanirodho, phassanirodh± vedan±nirodho, vedan±nirodh± taºh±nirodho, taºh±nirodh± up±d±nanirodho, up±d±nanirodh± bhavanirodho, bhavanirodh± j±tinirodho, j±tinirodh± jar±maraºa½ sokaparidevadukkhadomanassup±y±s± nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
407. “Api nu tumhe, bhikkhave, eva½ j±nant± eva½ passant± pubbanta½ v± paµidh±veyy±tha– ‘ahesumha nu kho maya½ at²tamaddh±na½, nanu kho ahesumha at²tamaddh±na½, ki½ nu kho ahesumha at²tamaddh±na½, katha½ nu kho ahesumha at²tamaddh±na½, ki½ hutv± ki½ ahesumha nu kho maya½ at²tamaddh±na”n’ti?
“No heta½, bhante”.
“Api nu tumhe, bhikkhave, eva½ j±nant± eva½ passant± aparanta½ v± paµidh±veyy±tha– bhaviss±ma nu kho maya½ an±gatamaddh±na½, nanu kho bhaviss±ma an±gatamaddh±na½, ki½ nu kho bhaviss±ma an±gatamaddh±na½, katha½ nu kho bhaviss±ma an±gatamaddh±na½, ki½ hutv± ki½ bhaviss±ma nu kho maya½ an±gatamaddh±nan”ti?
“No heta½, bhante”.
“Api nu tumhe, bhikkhave, eva½ j±nant± eva½ passant± etarahi v± paccuppannamaddh±na½ ajjhatta½ katha½kath² assatha– aha½ nu khosmi, no nu khosmi, ki½ nu khosmi, katha½ nu khosmi, aya½ nu kho satto kuto ±gato, so kuhi½g±m² bhavissat²”ti?
“No heta½, bhante”.
“Api nu tumhe, bhikkhave, eva½ j±nant± eva½ passant± eva½ vadeyy±tha– satth± no garu, satthug±ravena ca maya½ eva½ vadem±”ti?
“No heta½, bhante”.
“Api nu tumhe, bhikkhave, eva½ j±nant± eva½ passant± eva½ vadeyy±tha– samaºo evam±ha, samaº± ca n±ma maya½ eva½ vadem±”ti?
“No heta½, bhante”.