Eka½sabh±vitasam±dhi

365. “Sant±neva kho, mah±li, sunakkhatto licchaviputto dibb±ni sadd±ni n±ssosi piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, no asant±n²”ti. “Ko nu kho, bhante, hetu, ko paccayo, yena sant±neva sunakkhatto licchaviputto dibb±ni sadd±ni n±ssosi piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, no asant±n²”ti?
366. “Idha mah±li, bhikkhuno puratthim±ya dis±ya eka½sabh±vito sam±dhi hoti dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. So puratthim±ya dis±ya eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. Puratthim±ya dis±ya dibb±ni r³p±ni passati piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, no ca kho dibb±ni sadd±ni suº±ti piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni. Ta½ kissa hetu? Evañheta½, mah±li, hoti bhikkhuno puratthim±ya dis±ya eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½.
367. “Puna capara½, mah±li, bhikkhuno dakkhiº±ya dis±ya…pe… pacchim±ya dis±ya uttar±ya dis±ya… uddhamadho tiriya½ eka½sabh±vito sam±dhi hoti dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. So uddhamadho tiriya½ eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. Uddhamadho tiriya½ dibb±ni r³p±ni passati piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, no ca kho dibb±ni sadd±ni suº±ti piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni. Ta½ kissa hetu? Evañheta½, mah±li, hoti bhikkhuno uddhamadho tiriya½ eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½.
368. “Idha mah±li, bhikkhuno puratthim±ya dis±ya eka½sabh±vito sam±dhi hoti dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. So puratthim±ya dis±ya eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. Puratthim±ya dis±ya dibb±ni sadd±ni suº±ti piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, no ca kho dibb±ni r³p±ni passati piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni. Ta½ kissa hetu? Evañheta½, mah±li, hoti bhikkhuno puratthim±ya dis±ya eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½.
369. “Puna capara½, mah±li, bhikkhuno dakkhiº±ya dis±ya…pe… pacchim±ya dis±ya… uttar±ya dis±ya… uddhamadho tiriya½ eka½sabh±vito sam±dhi hoti dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. So uddhamadho tiriya½ eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. Uddhamadho tiriya½ dibb±ni sadd±ni suº±ti piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, no ca kho dibb±ni r³p±ni passati piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni. Ta½ kissa hetu? Evañheta½, mah±li, hoti bhikkhuno uddhamadho tiriya½ eka½sabh±vite sam±dhimhi dibb±na½ sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, no ca kho dibb±na½ r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½.
370. “Idha mah±li, bhikkhuno puratthim±ya dis±ya ubhaya½sabh±vito sam±dhi hoti dibb±nañca r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½ dibb±nañca sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. So puratthim±ya dis±ya ubhaya½sabh±vite sam±dhimhi dibb±nañca r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, dibb±nañca sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. Puratthim±ya dis±ya dibb±ni ca r³p±ni passati piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, dibb±ni ca sadd±ni suº±ti piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni. Ta½ kissa hetu? Evañheta½, mah±li, hoti bhikkhuno puratthim±ya dis±ya ubhaya½sabh±vite sam±dhimhi dibb±nañca r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½ dibb±nañca sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½.
371. “Puna capara½, mah±li, bhikkhuno dakkhiº±ya dis±ya…pe… pacchim±ya dis±ya… uttar±ya dis±ya… uddhamadho tiriya½ ubhaya½sabh±vito sam±dhi hoti dibb±nañca r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, dibb±nañca sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. So uddhamadho tiriya½ ubhaya½sabh±vite sam±dhimhi dibb±nañca r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½ dibb±nañca sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. Uddhamadho tiriya½ dibb±ni ca r³p±ni passati piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, dibb±ni ca sadd±ni suº±ti piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni. Ta½ kissa hetu? Evañheta½, mah±li, hoti bhikkhuno uddhamadho tiriya½ ubhaya½sabh±vite sam±dhimhi dibb±nañca r³p±na½ dassan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½, dibb±nañca sadd±na½ savan±ya piyar³p±na½ k±m³pasa½hit±na½ rajan²y±na½. Aya½ kho mah±li, hetu, aya½ paccayo, yena sant±neva sunakkhatto licchaviputto dibb±ni sadd±ni n±ssosi piyar³p±ni k±m³pasa½hit±ni rajan²y±ni, no asant±n²”ti.
372. “Et±sa½ n³na, bhante, sam±dhibh±van±na½ sacchikiriy±hetu bhikkh³ bhagavati brahmacariya½ carant²”ti. “Na kho, mah±li, et±sa½ sam±dhibh±van±na½ sacchikiriy±hetu bhikkh³ mayi brahmacariya½ caranti. Atthi kho, mah±li, aññeva dhamm± uttaritar± ca paº²tatar± ca, yesa½ sacchikiriy±hetu bhikkh³ mayi brahmacariya½ carant²”ti.