27. Apapar▓hi vajjane

Vajjane vattam▒neh▓ apapar▓hi yoge pa˝cam▓ hoti. Apas▒l▒ya ▒yanti v▒║ij▒, paris▒l▒ya ▒yanti v▒║ij▒, s▒laŻ vajjetv▒ti attho.

28. PaÁinidhipatid▒nesu patin▒

PaÁinidhimhi patid▒ne ca vattam▒nena patin▒ yoge n▒masm▒ pa˝cam▓ hoti. Buddhasm▒ pati s▒riputto, ghata+massa telasm▒ pati dad▒ti.

29. Rite dutiy▒ ca

Ritesaddayoge n▒masm▒ dutiy▒ hoti pa˝cam▓ ca. Rite saddhamm▒, rite saddhammaŻ.

30. Vin▒+˝˝atra tatiy▒ ca

Vin▒+˝˝atrayoge n▒masm▒ tatiy▒ dutiy▒ pa˝cam▓ ca. Vin▒ v▒tena, vin▒ v▒taŻ, vin▒ v▒tasm▒. A˝˝atra ekena pi║╣ap▒tan▓h▒rakena, a˝˝atra dhammaŻ, a˝˝atra dhamm▒.