Vaggantar³par±si

Atha vaggantar³par±si vuccate.
Kamu, kilamu, khanu, khamu, gamu, tanu, timu, damu, bhamu, mana, yamu, vamu, samu, hana.
733. Man±na½ niggah²ta½.
Mak±ra, nak±rant±na½ dh±t³na½ anto mak±ro nak±ro ca niggah²ta½ hoti yak±ravajjite byañjane pare. ‘Vagge vagganto’ti niggah²tassa vaggantatta½.
Kamu-p±dagamane, pakkamitth±ti pakkanto, p±dena akkamitth±ti akkanto, ukkanto, vikkanto, nikkhanto, ‘nito kamass±’ti kassa khatta½, saªkanto, okkanto, avakkanto, apakkanto, atikkanto, paµikkanto, kassa dvitt±ni.
Kilamu-khede, kilamitth±ti kilanto.
Timu-addabh±ve, temayitt±ti tinto.
Damu-damane, damitth±ti danto.
Bhamu-anavatth±ne, bhamitth±ti bhanto, vibbhanto.
Mana-ñ±ºe, manat²ti manto.
Vamu-uggilane, vamitth±ti vanto.
Samu-santiya½, sammat²ti santo, upasanto, v³pasanto.
Samu-khede, sammati khijjat²ti santo icc±di.
Tipaccayamhi-k±mana½ kanti, nik±mana½ nikanti, pakkamana½ pakkanti, khamana½ khanti, tanana½ tanti, damana½ danti, bhamana½ bhanti, vibbhanti, manana½ manti, samana½ santi icc±di.
Tupaccaye-pakkamat²ti pakkant±, khanat²ti khant±, khamat²ti khant±, gacchat²ti gant±, tanot²ti tant±, temayat²ti tint±, damayat²ti dant±, bhamat²ti bhant±, manat²ti mant±.
Nipubbo yamu-niyamane, niy±met²ti niyant±, vamat²ti vant±, samat²ti sant±, hanat²ti hant± icc±di.
Tv±d²su-gantv±, gantv±na, gantuna, mantv±, mantv±na, mantuna, hantv±, hantv±na, hantuna icc±di.
Tu½, tavesu-pakkantu½, pakkantave, khanana½ khantu½, khantave, gamana½ gantu½, gantave, manana½ mantu½, mantave, hanana½ hantu½, hantave icc±di.
Tabbamhi-abhikkantabba½, paµikkantabba½, khaññateti khantabba½, gacch²yateti gantabba½, maññateti mantabba½, vam²yateti vantabba½, haññateti hantabba½ icc±di.

Iti vaggantar³par±si.

Dh±tvantavik±rar±si niµµhito.