11. At▓t▒n▒gatav▒ro

YaŻ cittaŻ uppajjittha, no ca taŻ cittaŻ uppannaŻ, taŻ cittaŻ uppajjissati. YaŻ v▒ pana cittaŻ uppajjissati, no ca taŻ cittaŻ uppannaŻ, taŻ cittaŻ uppajjittha.
YaŻ cittaŻ na uppajjittha, no ca taŻ cittaŻ na uppannaŻ, taŻ cittaŻ na uppajjissati. YaŻ v▒ pana cittaŻ na uppajjissati, no ca taŻ cittaŻ na uppannaŻ, taŻ cittaŻ na uppajjittha.

12. Uppannuppajjam▒nav▒ro

UppannaŻ uppajjam▒naŻ, uppajjam▒naŻ uppannaŻ.
Na uppannaŻ na uppajjam▒naŻ, na uppajjam▒naŻ na uppannaŻ.