Ar│p▒vacaracittava║║an▒

26. Id▒ni ar│p▒vacaraŻ ▒ramma║abhedena catudh▒ vibhajitv▒ dassento ▒ha ô▒k▒s▒na˝c▒yatan▒öti-▒di. Tattha upp▒d▒di-antarahitat▒ya n▒ssa antoti anantaŻ, ▒k▒sa˝ca taŻ ananta˝c▒ti ▒k▒s▒nantaŻ, kasi║uggh▒Áim▒k▒so. ôAnant▒k▒sanöti ca vattabbe ôagy▒hitoöty▒d▓su viya visesanassa paranip▒tavasena ô▒k▒s▒nantanöti vuttaŻ. żk▒s▒nantameva ▒k▒s▒na˝caŻ sakatthe bh▒vapaccayavasena. żk▒s▒na˝cameva ▒yatanaŻ sasampayuttadhammassa jh▒nassa adhiÁÁh▒naÁÁhena dev▒naŻ dev▒yatanaŻ viy▒ti ▒k▒s▒na˝c▒yatanaŻ. TasmiŻ appan▒ppattaŻ paÁham▒ruppajjh▒nampi idha ô▒k▒s▒na˝c▒yatananöti vuttaŻ yath▒ pathav▓kasi║▒ramma║aŻ jh▒naŻ ôpathav▓kasi║anöti. Atha v▒ ▒k▒s▒na˝caŻ ▒yatanaŻ ass▒ti ▒k▒s▒na˝c▒yatanaŻ, jh▒naŻ, tena sampayuttaŻ kusalacittaŻ ▒k▒s▒na˝c▒yatanakusalacittaŻ.
Vi˝˝▒║ameva anantaŻ vi˝˝▒║▒nantaŻ, paÁham▒ruppavi˝˝▒║aŻ. Ta˝hi upp▒d▒di-antavantampi anant▒k▒se pavattanato att▒naŻ ▒rabbha pavatt▒ya bh▒van▒ya upp▒d▒di-antaŻ aggahetv▒ anantato phara║avasena pavattanato ca ôanantanöti vuccati. Vi˝˝▒║▒nantameva vi˝˝▒║a˝caŻ ▒k▒rassa rassattaŻ, na-k▒rassa lopa˝ca katv▒. Dutiy▒ruppavi˝˝▒║ena v▒ a˝citabbaŻ p▒pu║itabbanti vi˝˝▒║a˝caŻ, tadeva ▒yatanaŻ dutiy▒ruppassa adhiÁÁh▒natt▒ti vi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ. SesaŻ purimasamaŻ.
N▒ssa paÁham▒ruppassa ki˝canaŻ appamattakaŻ antamaso bha¬gamattampi avasiÁÁhaŻ atth▓ti aki˝canaŻ, tassa bh▒vo ▒ki˝ca˝˝aŻ, paÁham▒ruppavi˝˝▒║▒bh▒vo. Tadeva ▒yatananty▒di purimasadisaŻ.
O╝▒rik▒ya sa˝˝▒ya abh▒vato, sukhum▒ya ca sa˝˝▒ya atthit▒ya nevassa sasampayuttadhammassa sa˝˝▒ atthi, n▒pi asa˝˝aŻ avijjam▒nasa˝˝anti nevasa˝˝▒n▒sa˝˝aŻ, catutth▒ruppajjh▒naŻ. D▓ghaŻ katv▒ pana ônevasa˝˝▒n▒sa˝˝anöti vuttaŻ. Nevasa˝˝▒n▒sa˝˝ameva ▒yatanaŻ man▒yatanadhamm▒yatanapariy▒pannatt▒ti nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ. Atha v▒ sa˝˝▒va vipassan▒ya gocarabh▒vaŻ gantv▒ nibbedajananasa¬kh▒tassa paÁusa˝˝▒kiccassa abh▒vato nevasa˝˝▒ ca u║hodake tejodh▒tu viya sa¬kh▒r▒vasesasukhumabh▒vena vijjam▒natt▒ na asa˝˝▒ti nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒, s▒ eva ▒yatanaŻ imassa sasampayuttadhammassa jh▒nassa nissay▒dibh▒vatoti nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanaŻ. Sa˝˝▒vasena cettha jh▒n│palakkha║aŻ nidassanamattaŻ. Vedan▒dayopi hi tasmiŻ jh▒ne nevavedan▒n▒vedan▒dik▒yev▒ti. Nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanena sampayuttaŻ kusalacittaŻ nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanakusalacittaŻ. Pi-saddena cettha ▒ramma║appaÁipad▒missakanayavasena so╝asakkhattukadesanaŻ (dha. sa. 265-268), a˝˝ampi ca p▒╝iyaŻ ▒gatanayabhedaŻ sa¬ga║h▒ti.
30. żramma║▒naŻ atikkamitabb▒naŻ, kasi║▒k▒savi˝˝▒║atadabh▒vasa¬kh▒t▒naŻ ▒lambitabb▒na˝ca ▒k▒s▒dicatunnaŻ gocar▒naŻ pabhedena ▒ruppam▒nasaŻ catubbidhaŻ hoti. Ta˝hi yath▒kkamaŻ pa˝camajjh▒n▒ramma║aŻ kasi║animittaŻ atikkamma taduggh▒Áena laddhaŻ ▒k▒sam▒lambitv▒ tampi atikkamma tattha pavattaŻ vi˝˝▒║am▒lambitv▒ tampi atikkamma tadabh▒vabh│taŻ aki˝canabh▒vam▒lambitv▒ tampi atikkamma tattha pavattaŻ tatiy▒ruppavi˝˝▒║am▒lambitv▒ pavattati, na pana r│p▒vacarakusalaŻ viya purimapurima-a¬g▒tikkamavasena purimapurimass▒pi ▒ramma║aŻ gahetv▒. Ten▒hu ▒cariy▒ľ
ôżramma║▒tikkamato, catassopi bhavantim▒;
a¬g▒tikkamamet▒saŻ, na icchanti vibh▒vinoöti. (Dha. sa. aÁÁha. 268).

Ar│p▒vacaracittava║║an▒ niÁÁhit▒.

Sobhanacittava║║an▒ niÁÁhit▒.