(Kha) anuloma-ok±so

413. Yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha sotindriya½ uppajjissat²ti?…Pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

414. (Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha sotindriya½ uppajjissat²ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha sotindriya½ uppajjissati. Itaresa½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha sotindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha sotindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±nindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha itthindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti?
Asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha. Pañcavok±r±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ ye ca sacakkhuk± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ ye ca sacakkhuk± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha. Pañcavok±r±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjittha. Pañcavok±r±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjittha. (Cakkhundriyam³laka½)
415. (Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjittha tassa tattha itthindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjittha tassa tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca sagh±nak± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca sagh±nak± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjittha.
Yassa yattha gh±nindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjittha. (Gh±nindriyam³laka½)
416. (Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjittha tassa tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha.
Yassa yattha itthindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjittha. (Itthindriyam³laka½)
417. (Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca puris± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca puris± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha.
Yassa yattha purisindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacar±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjittha. (Purisindriyam³laka½)
418. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati asaññasatt±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati j²vitindriyañca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati asaññasatt±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati j²vitindriyañca uppajjittha.
Yassa yattha j²vitindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati j²vitindriyañca uppajjittha. (J²vitindriyam³laka½)
419. (Ka) yassa yattha somanassindriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±s±na½ dutiye citte vattam±ne tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjittha.
Yassa yattha somanassindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±s±na½ dutiye citte vattam±ne tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjittha. (Somanassindriyam³laka½)
420. Yassa yattha upekkhindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjittha. (Upekkhindriyam³laka½)
421. Yassa yattha saddhindriya½ uppajjittha tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha saddhindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati saddhindriyañca uppajjittha. (Saddhindriyam³laka½)
422. (Ka) yassa yattha paññindriya½ uppajjittha tassa tattha manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha paññindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha paññindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha paññindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±r±na½ pañcavok±r±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati paññindriyañca uppajjittha. (Paññindriyam³laka½)