(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

404. (Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa sotindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha no ca tesa½ sotindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha sotindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana sotindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana gh±nindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa itthindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana itthindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa purisindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa cakkhundriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
405. (Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjittha tassa itthindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana itthindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjittha tassa purisindriya½ uppajjissat²ti
Pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjittha tassa j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjittha tassa somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa gh±nindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Gh±nindriyam³laka½)
406. (Ka) yassa itthindriya½ uppajjittha tassa purisindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ itthindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ uppajjissati tassa itthindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa itthindriya½ uppajjittha tassa j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ itthindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tassa itthindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa itthindriya½ uppajjittha tassa somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ itthindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjissati tassa itthindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa itthindriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ itthindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa itthindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa itthindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ itthindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ itthindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa itthindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Itthindriyam³laka½)
407. (Ka) yassa purisindriya½ uppajjittha tassa j²vitindriya½ uppajjissat²ti
Pacchimabhavik±na½ tesa½ purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ purisindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tassa purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa purisindriya½ uppajjittha tassa somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ purisindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjissati tassa purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa purisindriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ purisindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa purisindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ tesa½ purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ purisindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Purisindriyam³laka½)
408. (Ka) yassa j²vitindriya½ uppajjittha tassa somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjissati tassa j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa j²vitindriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa j²vitindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (J²vitindriyam³laka½)
409. (Ka) yassa somanassindriya½ uppajjittha tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ somanassindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa somanassindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ somanassindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa somanassindriya½ uppajjitth±ti ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
410. Yassa upekkhindriya½ uppajjittha tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ upekkhindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
411. Yassa saddhindriya½ uppajjittha tassa paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ saddhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ saddhindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa saddhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
412. (Ka) yassa paññindriya½ uppajjittha tassa manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ paññindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ paññindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa paññindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)