Yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati. (Gh±nindriyam³laka½)
378. (Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha purisindriya½ uppajjissati. Itar±sa½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itar±sa½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ y± ca itthiyo upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itar±sa½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ y± ca itthiyo somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itar±sa½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
Yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati no ca t±sa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itar±sa½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha manindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyam³laka½)
379. (Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ upapajjant±na½ ye ca puris± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ upapajjant±na½ ye ca puris± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati.
Yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyam³laka½)
380. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa upp±dakkhaºe asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati Catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati j²vitindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa upp±dakkhaºe asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati. Catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati j²vitindriyañca uppajjati.
Yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati. Catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati j²vitindriyañca uppajjati. (J²vitindriyam³laka½)
381. (Ka) yassa yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Somanassasampayuttapacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati.
Yassa yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Somanassasampayuttapacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyam³laka½)
382. Yassa yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Upekkh±sampayuttapacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. Upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyam³laka½)
383. Yassa yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyam³laka½)
384. (Ka) yassa yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ ñ±ºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe ñ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjissati paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyam³laka½)