(Kha) anuloma-ok±so

344. Yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha sotindriya½ uppajjitth±ti?…Pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

345. (Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha sotindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha sotindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha sotindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha sotindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha sotindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±nindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjittha.
Yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha saddhindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyam³laka½)
346. Yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati. Yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjati. (Gh±nindriyam³laka½)
347. (Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjittha tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha purisindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjittha tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha j²vitindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjittha tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha somanassindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati.
Yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha manindriyañca uppajjittha itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyam³laka½)
348. (Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjittha tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjittha tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjittha tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati.
Yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyam³laka½)
349. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±s±na½ upapatticittassa upp±dakkhaºe asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati. Catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati. Catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjati.
Yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha. Itaresa½ catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati. Catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha j²vitindriyañca uppajjati. (J²vitindriyam³laka½)
350. Yassa yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyam³laka½)
351. (Ka) yassa yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjittha. Itaresa½ upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha saddhindriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. Upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati.
Yassa yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha. Itaresa½ upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati Upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyam³laka½)
352. (Ka) yassa yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha paññindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha. Itaresa½ sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyam³laka½)
353. (Ka) yassa yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjitth±ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha. Itaresa½ ñ±ºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjittha tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe ñ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjittha paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyam³laka½)