(Kha) anuloma-ok±so

290. (Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjissati tattha sotindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sotindriya½ uppajjissati tattha cakkhundriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjissati tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha cakkhundriya½ uppajjissati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha cakkhundriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana gh±nindriya½ uppajjissati tattha cakkhundriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha cakkhundriya½ uppajjissati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha cakkhundriya½ uppajjissati, no ca tattha purisindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha cakkhundriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
Yattha v± pana purisindriya½ uppajjissati tattha cakkhundriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjissati tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tattha cakkhundriya½ uppajjissat²ti?
Asaññasatte ar³pe tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjissati. Pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjissati tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjissati tattha cakkhundriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjissati tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tattha cakkhundriya½ uppajjissat²ti?
Ar³pe tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjissati. Pañcavok±re tattha upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati.
Yattha cakkhundriya½ uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha cakkhundriya½ uppajjissat²ti?
Ar³pe tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjissati. Pañcavok±re tattha manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjissati. (Cakkhundriyam³laka½)
291. Yattha gh±nindriya½ uppajjissati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ uppajjissati tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjissati tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha j²vitindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjissati.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjissati tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjissati tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha somanassindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjissati.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjissati tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha upekkhindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjissati.
Yattha gh±nindriya½ uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha manindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjissati. (Gh±nindriyam³laka½)
292. (Ka) yattha itthindriya½ uppajjissati tattha purisindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ uppajjissati tattha itthindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant± …pe….
293. (Ka) yattha purisindriya½ uppajjissati tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tattha purisindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha j²vitindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
(Ka) yattha purisindriya½ uppajjissati tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjissati tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tattha purisindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha somanassindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yattha purisindriya½ uppajjissati tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tattha purisindriya½ uppajjissati. K±m±vacare tattha upekkhindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati.
Yattha purisindriya½ uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tattha purisindriya½ uppajjissati K±m±vacare tattha manindriyañca uppajjissati purisindriyañca uppajjissati. (Purisindriyam³laka½)
294. (Ka) yattha j²vitindriya½ uppajjissati tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Asaññasatte tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tattha somanassindriya½ uppajjissati. Catuvok±re pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjissati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjissati tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha j²vitindriya½ uppajjissati tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Asaññasatte tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tattha manindriya½ uppajjissati. Catuvok±re pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjissati manindriyañca uppajjissati.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±. (J²vitindriyam³laka½)
295. Yattha somanassindriya½ uppajjissati tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
296. Yattha upekkhindriya½ uppajjissati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
297. Yattha saddhindriya½ uppajjissati tattha paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha saddhindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
298. (Ka) yattha paññindriya½ uppajjissati tattha manindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana manindriya½ uppajjissati tattha paññindriya½ uppajjissat²ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)