2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

4. (Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± sotindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± gh±nindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± jivhindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± k±yindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± manindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± itthindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± purisindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± j²vitindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± sukhindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± dukkhindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± somanassindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± domanassindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± upekkhindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± saddhindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± v²riyindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± satindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± sam±dhindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± paññindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± anaññ±taññass±m²tindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± aññindriya½?
(Ka) cakkhu cakkhundriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
5. Sota½ sotindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) sota½ sotindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
6. Gh±na½ gh±nindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) gh±na½ gh±nindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
7. Jivh± jivhindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) jivh± jivhindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
8. K±yo k±yindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) k±yo k±yindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
9. Mano manindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) mano manindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
10. Itth² itthindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) itth² itthindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
11. Puriso purisindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) puriso purisindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
12. J²vita½ j²vitindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) j²vita½ j²vitindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
13. Sukha½ sukhindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) sukha½ sukhindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
14. Dukkha½ dukkhindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) dukkha½ dukkhindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
15. Somanassa½ somanassindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) somanassa½ somanassindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
16. Domanassa½ domanassindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) domanassa½ domanassindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
17. Upekkh± upekkhindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) upekkh± upekkhindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
18. Saddh± saddhindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) saddh± saddhindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
19. V²riya½ v²riyindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) v²riya½ v²riyindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
20. Sati satindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) sati satindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½
21. Sam±dhi sam±dhindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) sam±dhi sam±dhindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
22. Paññ± paññindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) paññ± paññindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
23. Anaññ±taññass±m²ti anaññ±taññass±m²tindriya½?
Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) anaññ±taññass±m²ti anaññ±taññass±m²tindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
24. Añña½ aññindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) añña½ aññindriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±vindriya½?
25. Aññ±t±v² aññ±t±vindriya½? Indriy± cakkhundriya½?…Pe….
(Ka) aññ±t±v² aññ±t±vindriya½?
(Kha) indriy± aññindriya½?