(©a) paµiloma-ok±so

242. (Ka) yato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti paµigh±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana paµigh±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne tato paµigh±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti m±n±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
Yato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti vicikicch±nusayańca na parij±n±ti.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
243. (Ka) yato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti tato m±n±nusaya½ parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato paµigh±nusayańca na parij±n±ti m±n±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ na parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato m±n±nusayańca na parij±n±ti paµigh±nusayańca na parij±n±ti.
Yato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato paµigh±nusayańca na parij±n±ti vicikicch±nusayańca na parij±n±ti.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti no ca tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su apariy±panne tato paµigh±nusayańca na parij±n±ti bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti paµigh±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato paµigh±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato paµigh±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
244. Yato m±n±nusaya½ na parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato m±n±nusayańca na parij±n±ti vicikicch±nusayańca na parij±n±ti.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yato m±n±nusaya½ na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti m±n±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato m±n±nusaya½ na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato m±n±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
245. (Ka) yato diµµh±nusaya½ na parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato diµµh±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant± …pe….
246. (Ka) yato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti vicikicch±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
247. (Ka) yato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti, no ca tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
248. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti tato m±n±nusaya½ na parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti m±n±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana m±n±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusayańca k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato m±n±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti.
Yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti vicikicch±nusayańca na parij±n±ti.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±t²ti? ¾mant±. (Dukam³laka½)
249. Yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
Yato v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±t²ti? ¾mant±. (Tikam³laka½)
250. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±t²ti? ¾mant± …pe…. (Catukkam³laka½)
251. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±t²ti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti.
(Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±t²ti? ¾mant±. (Pańcakam³laka½)
252. (Ka) yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusaya½ na parij±n±ti tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±t²ti ¾mant±. (Chakkam³laka½)