(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ nappajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati. AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati, no ca so tato m±n±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± sabbattha bhavar±g±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahanti.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati so tato avijj±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so tato avijj±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo apariy±panne so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati avijj±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± sabbattha k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahanti avijj±nusayańca nappajahanti.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ nappajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati no ca so tato paµigh±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato avijj±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± sabbattha avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahanti. (Tikam³laka½)
195. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati so tato vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ nappajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato vicikicch±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati, no ca so tato m±n±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya apariy±panne so tato vicikicch±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha vicikicch±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahanti …pe…. (Catukkam³laka½)
196. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati so tato bhavar±g±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ nappajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahat²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so tato diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. Sveva puggalo apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati, no ca so tato m±n±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha bhavar±g±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahanti.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati so tato avijj±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati, no ca so tato avijj±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo apariy±panne so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati avijj±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahanti avijj±nusayańca nappajahanti.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ nappajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahat²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so tato diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. Sveva puggalo apariy±panne so tato avijj±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato avijj±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahanti. (Pańcakam³laka½)
197. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati so tato avijj±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati, no ca so tato avijj±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo apariy±panne so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati avijj±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahanti avijj±nusayańca nappajahanti.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ nappajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahat²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati, no ca so tato diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. Sveva puggalo apariy±panne so tato avijj±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati. An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato avijj±nusayańca nappajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahanti. (Chakkam³laka½)

Pajahan±v±re paµiloma½.

Pajahanav±ro.