3. Pajahanav±ro

(Ka) anulomapuggalo

132. (Ka) yo k±mar±g±nusaya½ pajahati so paµigh±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana paµigh±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Ka) yo k±mar±g±nusaya½ pajahati so m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo k±mar±g±nusaya½ pajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo k±mar±g±nusaya½ pajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
133. (Ka) yo paµigh±nusaya½ pajahati so m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ pajahati so paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo paµigh±nusaya½ pajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati so paµigh±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo paµigh±nusaya½ pajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
134. Yo m±n±nusaya½ pajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati so m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo m±n±nusaya½ pajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so m±n±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
135. (Ka) yo diµµh±nusaya½ pajahati so vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati so diµµh±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant± …pe….
136. Yo vicikicch±nusaya½ pajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
137. (Ka) yo bhavar±g±nusaya½ pajahati so avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
138. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati so m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti? No.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti? No. (Dukam³laka½)
139. Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
Yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
M±n±nusaya½ pajahati. (Tikam³laka½)
140. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati so vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahat²ti?
Diµµh±nusaya½ pajahati k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca tadekaµµha½ pajahati …pe…. (Catukkam³laka½)
141. Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
Yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahat²ti?
M±n±nusaya½ pajahati. (Pańcakam³laka½)
142. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati so avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana avijj±nusaya½ pajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahat²ti?
M±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati. (Chakkam³laka½)