(©a) paµiloma-ok±so

110. (Ka) yato k±mar±g±nusayena niranusayo tato paµigh±nusayena niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato k±mar±g±nusayena niranusayo, no ca tato paµigh±nusayena niranusayo. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca niranusayo paµigh±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana paµigh±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato paµigh±nusayena niranusayo, no ca tato k±mar±g±nusayena niranusayo. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne tato paµigh±nusayena ca niranusayo k±mar±g±nusayena ca niranusayo.
(Ka) yato k±mar±g±nusayena niranusayo tato m±n±nusayena niranusayoti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena niranusayo, no ca tato m±n±nusayena niranusayo. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca niranusayo m±n±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana m±n±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
Yato k±mar±g±nusayena niranusayo tato diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena niranusayo, no ca tato vicikicch±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca niranusayo vicikicch±nusayena ca niranusayo.
Yato v± pana vicikicch±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Ka) yato k±mar±g±nusayena niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena niranusayo, no ca tato bhavar±g±nusayena niranusayo. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca niranusayo bhavar±g±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayena niranusayo, no ca tato k±mar±g±nusayena niranusayo. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo k±mar±g±nusayena ca niranusayo.
(Ka) yato k±mar±g±nusayena niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena niranusayo, no ca tato avijj±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca niranusayo avijj±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
111. (Ka) yato paµigh±nusayena niranusayo tato m±n±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusayena niranusayo, no ca tato m±n±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato paµigh±nusayena ca niranusayo m±n±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana m±n±nusayena niranusayo tato paµigh±nusayena niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusayena niranusayo, no ca tato paµigh±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato m±n±nusayena ca niranusayo paµigh±nusayena ca niranusayo.
Yato paµigh±nusayena niranusayo tato diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusayena niranusayo, no ca tato vicikicch±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato paµigh±nusayena ca niranusayo vicikicch±nusayena ca niranusayo.
Yato v± pana vicikicch±nusayena niranusayo tato paµigh±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Ka) yato paµigh±nusayena niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusayena niranusayo, no ca tato bhavar±g±nusayena niranusayo. K±madh±tuy± dv²su vedan±su apariy±panne tato paµigh±nusayena ca niranusayo bhavar±g±nusayena ca niranusayo
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusayena niranusayo tato paµigh±nusayena niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusayena niranusayo, no ca tato paµigh±nusayena niranusayo. K±madh±tuy± dv²su vedan±su apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo paµigh±nusayena ca niranusayo.
(Ka) yato paµigh±nusayena niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato paµigh±nusayena niranusayo, no ca tato avijj±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato paµigh±nusayena ca niranusayo avijj±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato paµigh±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
112. Yato m±n±nusayena niranusayo tato diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusayena niranusayo, no ca tato vicikicch±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato m±n±nusayena ca niranusayo vicikicch±nusayena ca niranusayo.
Yato v± pana vicikicch±nusayena niranusayo tato m±n±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Ka) yato m±n±nusayena niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusayena niranusayo tato m±n±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayena niranusayo, no ca tato m±n±nusayena niranusayo. Dukkh±ya vedan±ya apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo m±n±nusayena ca niranusayo.
(Ka) yato m±n±nusayena niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusayena niranusayo, no ca tato avijj±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato m±n±nusayena ca niranusayo avijj±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato m±n±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
113. (Ka) yato diµµh±nusayena niranusayo tato vicikicch±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusayena niranusayo tato diµµh±nusayena niranusayoti? ¾mant± …pe….
114. (Ka) yato vicikicch±nusayena niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusayena niranusayo tato vicikicch±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato bhavar±g±nusayena niranusayo, no ca tato vicikicch±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo vicikicch±nusayena ca niranusayo.
(Ka) yato vicikicch±nusayena niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato vicikicch±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
115. (Ka) yato bhavar±g±nusayena niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su tato bhavar±g±nusayena niranusayo, no ca tato avijj±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo avijj±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
116. (Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo tato m±n±nusayena niranusayoti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo, no ca tato m±n±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo m±n±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana m±n±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato m±n±nusayena ca k±mar±g±nusayena ca niranusayo, no ca tato paµigh±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato m±n±nusayena ca niranusayo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo.
Yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo tato diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena niranusayoti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo, no ca tato vicikicch±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo vicikicch±nusayena ca niranusayo.
Yato v± pana vicikicch±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayoti? ¾mant±.
(Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo, no ca tato bhavar±g±nusayena niranusayo Apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo bhavar±g±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusayena ca k±mar±g±nusayena ca niranusayo, no ca tato paµigh±nusayena niranusayo. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo, no ca tato k±mar±g±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo.
(Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo, no ca tato avijj±nusayena niranusayo. Apariy±panne tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo avijj±nusayena ca niranusayo.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayoti? ¾mant±. (Dukam³laka½)
117. Yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayo tato diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
Yato v± pana vicikicch±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayoti? ¾mant±.
(Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusayena ca k±mar±g±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayo, no ca tato paµigh±nusayena niranusayo. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo, no ca tato k±mar±g±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayo. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayo.
(Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayoti? ¾mant±. (Tikam³laka½)
118. (Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca niranusayo tato vicikicch±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana vicikicch±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca niranusayoti? ¾mant± …pe…. (Catukkam³laka½)
119. (Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca niranusayo tato bhavar±g±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana bhavar±g±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca niranusayoti?
Dukkh±ya vedan±ya tato bhavar±g±nusayena ca k±mar±g±nusayena ca m±n±nusayena ca niranusayo, no ca tato paµigh±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca niranusayo. K±madh±tuy± dv²su vedan±su tato bhavar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca niranusayo, no ca tato k±mar±g±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca niranusayo. Apariy±panne tato bhavar±g±nusayena ca niranusayo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca niranusayo …pe…. (Pańcakam³laka½)
120. (Ka) yato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca bhavar±g±nusayena ca niranusayo tato avijj±nusayena niranusayoti? ¾mant±.
(Kha) yato v± pana avijj±nusayena niranusayo tato k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca bhavar±g±nusayena ca niranusayoti? ¾mant±. (Chakkam³laka½)