Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha paµigh±nusayo anuseti. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti tassa tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusent²ti
Catunna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti tassa tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo anuseti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tiŗŗa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo anuseti. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. (Tikam³laka½)
33. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tassa tattha vicikicch±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti?
Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha paµigh±nusayo anuseti. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tassa tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tassa tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo anuseti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha paµigh±nusayo anuseti. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. (Catukkam³laka½)
34. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti tassa tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusent²ti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti tassa tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo anuseti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha paµigh±nusayo anuseti. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. (Pańcakam³laka½)
35. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti tassa tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo anuseti tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo anuseti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha paµigh±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusanti. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti. (Chakkam³laka½)

Anusayav±re anuloma½.