(Kha) anuloma-ok±so

14. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo anuseti tattha paµigh±nusayo anuset²ti? No.
(Kha) yattha v± pana paµigh±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo anuset²ti? No.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo anuseti tattha m±n±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana m±n±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo anuset²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha m±n±nusayo anuseti, no ca tattha k±mar±g±nusayo anuseti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha m±n±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca anuseti.
Yattha k±mar±g±nusayo anuseti tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo anuset²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo anuseti, no ca tattha k±mar±g±nusayo anuseti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca anuseti.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo anuseti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? No.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo anuset²ti? No.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo anuseti tattha avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo anuset²ti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo anuseti, no ca tattha k±mar±g±nusayo anuseti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca anuseti.
15. (Ka) yattha paµigh±nusayo anuseti tattha m±n±nusayo anuset²ti? No.
(Kha) yattha v± pana m±n±nusayo anuseti tattha paµigh±nusayo anuset²ti? No.
Yattha paµigh±nusayo anuseti tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo anuseti tattha paµigh±nusayo anuset²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo anuseti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca anuseti paµigh±nusayo ca anuseti.
(Ka) yattha paµigh±nusayo anuseti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? No.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha paµigh±nusayo anuset²ti? No.
(Ka) yattha paµigh±nusayo anuseti tattha avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha paµigh±nusayo anuset²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo anuseti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca anuseti paµigh±nusayo ca anuseti.
16. Yattha m±n±nusayo anuseti tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo anuseti tattha m±n±nusayo anuset²ti?
Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo anuseti, no ca tattha m±n±nusayo anuseti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca anuseti m±n±nusayo ca anuseti.
(Ka) yattha m±n±nusayo anuseti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha m±n±nusayo anuseti, no ca tattha bhavar±g±nusayo anuseti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha m±n±nusayo ca anuseti bhavar±g±nusayo ca anuseti.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha m±n±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha m±n±nusayo anuseti tattha avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha m±n±nusayo anuset²ti?
Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo anuseti, no ca tattha m±n±nusayo anuseti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca anuseti m±n±nusayo ca anuseti.
17. (Ka) yattha diµµh±nusayo anuseti tattha vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana vicikicch±nusayo anuseti tattha diµµh±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha diµµh±nusayo anuseti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su ettha diµµh±nusayo anuseti, no ca tattha bhavar±g±nusayo anuseti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha diµµh±nusayo ca anuseti bhavar±g±nusayo ca anuseti.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha diµµh±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha diµµh±nusayo anuseti tattha avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha diµµh±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
18. (Ka) yattha vicikicch±nusayo anuseti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo anuseti, no ca tattha bhavar±g±nusayo anuseti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca anuseti bhavar±g±nusayo ca anuseti.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±
(Ka) yattha vicikicch±nusayo anuseti tattha avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
19. (Ka) yattha bhavar±g±nusayo anuseti tattha avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su ettha avijj±nusayo anuseti, no ca tattha bhavar±g±nusayo anuseti. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca anuseti bhavar±g±nusayo ca anuseti. (Ekam³laka½)
20. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti tattha m±n±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana m±n±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha m±n±nusayo anuseti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha m±n±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti.
Yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti? Natthi.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo anuseti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo anuseti.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusent²ti? No.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo anuseti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo anuseti. (Dukam³laka½)
21. Yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti? Natthi
Yattha v± pana vicikicch±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±m±r±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. (Tikam³laka½)
22. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tattha vicikicch±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana vicikicch±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. (Catukkam³laka½)
23. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti tattha bhavar±g±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusent²ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo anuseti. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. (Pańcakam³laka½)
24. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti tattha avijj±nusayo anuset²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo anuseti tattha k±mar±g±nusayo ca…pe… bhavar±g±nusayo ca anusent²ti
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tattha paµigh±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti, no ca tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti. (Chakkam³laka½)